Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 02:09:35, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Usnesení ze dne 21.02.2008

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 21. 02. 2008 14:54 hod., aktualizováno: 21. 02. 2008 10:28 hod.

Usnesení městského zastupitelstva dne 21.02.2008

Usnesení z X. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 21.2.2008 od 19.00 hodin v sokolovně Nepomuk 
č.j. 112/I/08

Městské zastupitelstvo:

I. Bere na vědomí

 • zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 • zprávy z jednání městské rady
 • zápisy z kontrolních výborů za uplynulé období
 • zápis z finančního výboru
 • cenu vodného ve výši 20,- Kč/m3 a stočného ve výši 20,- Kč/m3 pro rok 2008 a to podle § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích a cenového výměru MF ČR č. 1/2008 ze dne 27.11.2007

II. Schvaluje

 • Rozpočet města Nepomuk na rok 2008
 • Výsledek inventarizace města Nepomuk k 31.12.2007
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní s  (***) na byt č.12, 4+1, 84,17m2, U sokolovny 561, v Nepomuku, cena bytu v roce 2018 – 655.100,- Kč, první splátka ve výši 150.000,- Kč, doplatek do 30.6.2018 ve výši 505.100,- Kč
 • Prodej pozemkové parcely č. 204/13 o výměře 1091 m2 v k.ú. Nepomuk (***) za cenu 450,- Kč/m2
 • Prodej části pozemkové parcely č. 204/11 o výměře do 1050 m2 v k.ú. Nepomuk, která bude oddělena geometrickým plánem, manželům (***) za cenu 450,- Kč/m2
 • Prodej části pozemkové parcely č. 204/12 o výměře do 900 m2 v k.ú. Nepomuk, která bude oddělena geometrickým plánem, manželům (***) za cenu 450,- Kč/m2
 • Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0000769/1 na pozemkových parcelách č. 350/4 a 350/13 v k. ú. Nepomuk spočívající ve strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy ČEZ na těchto pozemcích za finanční náhradu 500,- Kč
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. OE-12-0002778/001 na pozemkové parc.č. 579 v k.ú. Dvorec spočívající ve strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy ČEZ na tomto pozemku za finanční náhradu 500,- Kč
 • Provádění změn rozpočtu města Nepomuk během roku pouze u kapitol a ne u položek
 • Nákup pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 327 o výměře 5161m2 a č. 325 o výměře 3 938 m2 vše v k. ú. Dvorec za cenu do 70,-Kč/m2 od (***)
 • Nákup části pozemkové parcely č.105 a části pozemkové parcely č. 106/6 dohromady o výměře do 10 m2 v k. ú. Dvorec za cenu nejvýše do 4.000,-Kč od správce konkurzní podstaty úpadce Mlékárna Dvorec s.r.o.
 • Zpracování projektu formou veřejné soutěže: „Rekonstrukce rodného domu A. Němejce Nepomuk“ a to v souladu s projektovými žádostmi o dotace z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 2. výzvy včetně zajištění spolufinancování a předfinancování akce
 • Projekt „Rekonstrukce bývalého hotelu Nepomuk- Dvorec č.p. 201 na pension – I.etapa“ a to v souladu s projektovými žádostmi o dotace z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 2. výzvy včetně zajištění spolufinancování a předfinancování akce
 • Projekt „Nepomuk- rekonstrukce místní komunikace pro napojení průmyslové zóny Dvorec I Nepomuk, Dvorec“ a to v souladu s projektovými žádostmi o dotace z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 2. výzvy včetně zajištění spolufinancování a předfinancování akce
 • Nájemní smlouva s firmou Elitex Nepomuk a.s. zastoupené ředitelem Ing. Vladimírem Kotrbou na pronájem v současné době - bytových prostor v budově Dvorec č.p. 135 na stavební parcele č. 140, k.ú. Dvorec bezúplatně na dobu 20 let s tím, že objekt zrekonstruuje podle projektové dokumentace projektantky Ing. Venkrbcové
 • Název ulice v části Dvorec a to Bratří Šloufů pro následující č.p.: 14, 32, 16, 26
 • Příspěvek do DSO Mikroregion Nepomucko se snižuje z 30,- Kč na 25,- Kč za obyvatele, přičemž 50% příspěvku bude poskytnuto na činnost Místní akční skupiny SJN

III. Zmocňuje

 • radu města v odsouhlasování rozpočtových změn pouze na straně příjmů v rozpočtu města Nepomuk a dále požaduje o tomto informovat každé zasedání zastupitelstvo
 • radu města v odsouhlasování věcných břemen na přípojky inženýrských sítí, a to pouze k bytovým a rodinným domům

IV. Ruší

 • Část usnesení zastupitelstva ze dne 9.2.2006 pod. č.j. 92/I/06 v následujícím bodě:
 • prodej pozemkových parcel č. 204/11 o výměře 8 685 m2, a č. 204/12 o výměře 4 989 m2 v k. ú. Nepomuk za cenu 450,-Kč/m2 firmě RENAU s. r. o. Plzeň zastoupené p. Davidem Brudnou za účelem výstavby rodinných domů a bytových domů developerským způsobem
 • Část usnesení zastupitelstva ze dne 24.2.2005 pod. č.j. 23/I/05 v následujícím bodě:
 • zastupitelstvo schvaluje: - Názvy ulic ve Dvorci dle přílohy a to v ulici V parku se vyjmou následující č.p.: 14, 32, 16, 26

V. Ukládá

 • vytvořit příspěvkovou organizaci složenou z kultury a místního hospodářství a to se zahájením činnosti nejpozději od 1.10.2008
 • radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání

Ing. Pavel Jiran, Místostarosta města
Jiří Mašek, Starosta města

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY