Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 08.10.2022 01:10:28, Svátek má Věra, zítra Štefan a Sára
 

Usnesení ze dene 26.6.2008

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 26. 06. 2008 14:31 hod., aktualizováno: 26. 06. 2008 10:27 hod.

Usnesení městského zastupitelstva dne 26.6.2008

Usnesení z  XII. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 26.6.2008 od 19.00 hodin v restaurantu U Zeleného stromu
č.j.476/I/08

Městské zastupitelstvo:

I. Bere na vědomí

 • zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 • zprávy z jednání městské rady
 • Závěrečný účet, audit za rok 2007 – Svazku obcí – akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec
 • zápisy z kontrolních výborů za uplynulé období
 • zápis z finančního výboru
 • prezentaci záměru švýcarského investora společnosti SWAP Czech s.r.o. výstavby průmyslového závodu v průmyslové zóně Dvorec I

II. Schvaluje

 • 4.změnu rozpočtu za rok 2008
 • poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci (půjčky) pro Místní akční skupinu svatého Jana z Nepomuku ve výši 200.000,- Kč. Tato návratná finanční výpomoc (půjčka) bude na účet města vrácena postupně, nejpozději však do 31.12. 2010
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (****) na prodej bytu v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č. 20 o velikosti 2 + k.k. o celkové výměře 66,68 m2, za cenu platnou pro rok 2008 – 493 542,- Kč, první splátka ve výši 260.000,- Kč již zaplacena, druhá tj. 233.542,- Kč bude zaplacena do 31.12.2008
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (****) na prodej bytu v Nepomuku Na Vinici 552, byt č. 9 o velikosti 2 + k.k. o celkové výměře 45,69 m2, za cenu platnou pro rok 2008 – 282 255,- Kč, první splátka ve výši 75.000,- Kč byla již zaplacena, druhá tj. 207.255,- Kč bude zaplacena do 31.12.2008
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitostí
 • Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na stavební akci „STAVEBNÍ OBVOD V ZELENÉM DOLE V NEPOMUKU – VÝSTAVBA INFRASTRUKTURY A KOMUNIKACÍ PRO 29 RD“
 • Úplatný převod pozemkové parcely č. 580/3 dle KN - orná půda o výměře 1 073 m2, který je součástí pozemku ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr 582/1 (PK) v k.ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR za odhadní cenu
 • Úplatný převod pozemkových parcel: č. 109/1 o výměře 1404 m2, č. 109/6 o výměře 2 439 m2, č. 109/44 o výměře 375 m2, č. 109/45 o výměře 220 m2, č. 109/46 o výměře 1331 m2, č. 109/47 o výměře 93 m2, č. 109/48 o výměře 657 m2, č. 109/49 o výměře 519 m2, č. 109/50 o výměře 74 m2 vše v k. ú. Dvorec, od Lesů ČR za odhadní cenu
 • Prodej nově oddělené pozemkové parcely č. 273/8 o výměře 147 m2 a 273/9 o výměře 21 m2 vše v k. ú. Nepomuk za cenu 150 Kč/m2 manželům (****)
 • Prodej nově oddělené pozemkové parcely č. 273/10 o výměře 116 m2 v  k. ú. Nepomuk za cenu 150 Kč/m2 manželům (****)
 • Prodej nově oddělené pozemkové parcely č. 273/11 o výměře 197 m2 a č.273/13 o výměře 22 m2 vše v k. ú. Nepomuk za cenu 150 Kč/m2 manželům (****)
 • Prodej nově oddělené pozemkové parcely č. 273/12 o výměře 258 m2 v k. ú. Nepomuk za cenu 150 Kč/m2 manželům (****)
 • Prodej nově oddělené pozemkové parcely č. 276/8 o výměře 369 m2 v k. ú. Nepomuk za cenu 150 Kč/m2 (****)
 • Prodej nově oddělené pozemkové parcely č. 276/9 o výměře 245 m2 a 276/2 o výměře 10 m2 vše v k. ú. Nepomuk za cenu 150 Kč/m2 manželům (****)
 • Prodej nově oddělené pozemkové parcely č. 276/10 o výměře 71 m2 v k. ú. Nepomuk za cenu 150 Kč/m2 a to v  poměru ½ manželům (****)a ½ (****)
 • Koupi stavební parcely č. 47/1 o výměře 132 m2 v k.ú. Dvorec od (****) za cenu 200,-Kč za m2
 • Koupi budovy Dvorec č.p. 78 v dražbě za cenu do 140.000,-Kč plus poplatky spojené s převodem od správce konkurzní podstaty
 • Koupi části stavební parcely č. 47/3 o velikosti 333 m2 v  k.ú. Dvorec a dům Dvorec č.p. 281 a to 1/6 k celku od paní (****) za dohodnutou cenu 10.000,-Kč
 • Koupi části stavební parcely č. 47/3 o velikosti 333 m2 v  k.ú. Dvorec a dům Dvorec č.p. 281 a to 1/6 k celku od paní (****) za dohodnutou cenu 10.000,-Kč
 • Koupi části stavební parcely č. 47/3 o velikosti 333 m2 v  k.ú. Dvorec a dům Dvorec č.p. 281 a to 1/3 k celku od pana (****) za dohodnutou cenu 20.000,-Kč
 • Použití prostředků z investičního fondu ZUŠ Nepomuk na nákup interaktivní tabule v částce cca 69.000,- Kč
 • Smlouvu o dílo na zhotovení stavby: „Výstavba sběrného dvora odpadů na území města Nepomuk“ s firmou MALÝ stavební a montážní práce spol. s. r.o. za cenu 5.519.000,- Kč vč. DPH
 • Příspěvek na opravu krovu kostela sv. Jana Nepomuckého ve výši 200 tisíc Kč s tím, že žadatel Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk provede písemně vyúčtování výše uvedených prostředků

III. neschvaluje

 • Zřízení příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum Nepomuk, příspěvková organizace

IV. Ukládá

 • radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání

Ing. Pavel Jiran, Místostarosta města
Jiří Mašek, Starosta města

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY