Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 03:09:13, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech uzavřená s obcí Kramolín

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 02. 09. 2010 14:32 hod.

 

 
Veřejnoprávní smlouva
 
Na základě usnesení zastupitelstva obce Kramolín, ze dne 24.6.2010, č. 42/a a usnesení rady města Nepomuk, ze dne 9.6.2010, č. USN-R-267/2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu :
 
Čl. I
Smluvní strany
1.    Obec Kramolín
zastoupená starostou obce p. Zdeňkem Kristem
se sídlem: Kramolín 57, 335 01 Nepomuk, kraj Plzeňský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk
(dále jen „obec Kramolín“)
 
a
 
2.    Město Nepomuk
zastoupené starostou města p. Jiřím Maškem
se sídlem: Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, kraj Plzeňský
(dále jen „město Nepomuk“)
 
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
 
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Nepomuk místo orgánů obce Kramolín podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), vykonávat následující:
a)    Orgány města Nepomuk budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona o evidenci obyvatel týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a v rozsahu § 10b zákona o evidenci obyvatel, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručování písemností, její změny nebo zrušení.
b)    Orgány obce Kramolín budou údaje podle čl. II písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce Kramolín předávat orgánům města Nepomuk, a to vždy nejpozději  následující  pracovní  den  od  jejich obdržení,  a  orgány  města
 
Nepomuk jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
c)    Orgány obce Kramolín jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle § 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánům města Nepomuk nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí a orgány města Nepomuk jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí od obce Kramolín.
 
Čl. III
Úhrada nákladů
 
Obec Kramolín poskytne městu Nepomuk na její účet č. 19-725628399/0800, VS 0706, vedený u České spořitelny odměnu ve výši 10,- Kč (slovy deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).
 
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od jejího uzavření do konce roku 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
 
Čl. V
Společná ustanovení
 
1)    Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní.
2)    Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3)    Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kramolín, jeden stejnopis obdrží město Nepomuk a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4)    Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Kramolín a usnesení rady města Nepomuk o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
5)    Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
6)    Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou stran, která vyžaduje souhlas Krajského úřadu Plzeňského kraje, nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. Výpověď musí být oběma stranami oznámena Krajskému úřadu Plzeňského kraje.
 
 
 
 
V Nepomuku dne  30.6.2010
 
 
 
 
Zdeněk Krist        Jiří Mašek
starosta obce Kramolín       starosta města Nepomuk
 
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY