Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 03:09:31, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Veřejné ústní jednání – rybník Prádlo, Novotníky

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 12. 06. 2008 11:14 hod.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711  Fax: 371 519 755   IČO: 00256986

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č. j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
10. 6. 2008 9281-690/VŽP/08/Voř Lucie Voříšková 11. 6. 2008
    371 519 733  

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

RNDr. Josef Tykal, nar. 5. 12. 1946, Novotníky 37, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1, Helena Tykalová, nar. 6. 2. 1950, Novotníky 37, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1 (dále jen „žadatel“) podal dne 10. 6. 2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: rybník Prádlo, Novotníky na pozemku parc. č. 55/2,55/3, 42/1, 183 v katastrálním území Novotníky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst.  1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 14. července 2008 (pondělí) v 9.00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři zdejšího odboru výstavby a životního prostředí (budova B – 1. patro – č. dveří 8).

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny: pondělí a středa od 7.00 – 18.00 hodin; v jiné dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst.  1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst.  1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50.000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst.  1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jiří Levý – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............. Sejmuto dne: ..................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

 • RNDr. Josef Tykal, Novotníky 37, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1
 • Helena Tykalová, Novotníky 37, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1
 • Obec Prádlo, Prádlo 21, 335 01 Prádlo
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pracoviště, Radobyčická 14, 306 00 Plzeň 1
 • Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
 • Václav Macháček, Novotníky 12, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1
 • Josef Hataj, Swalmenská 467, 335 01 Nepomuk 1
 • Povodí Vltavy s. p., Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 1

dotčené správní úřady

 • Městský úřad Nepomuk odbor VŽP – úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY