Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 22:11:55, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 13. 04. 2011 15:01 hod.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor dopravy
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986
 
 
Váš dopis zn. ze dne
Naše zn./ č.j.
Vyřizuje / tel./ e-mail
V Nepomuku dne
 
DOP/467/2011-Čas
Zdeňka Častová
13.4.2011
 
 
371519758
 
 
 
zdenka.castova@urad-nepomuk.cz
 
 
 
 
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
 
Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
 
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona     č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon         o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 15.3.2011 podané Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p. o., IČ: 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, Okresní správa Plzeň-jih, Riegrova 533, 322 02 Starý Plzenec, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-jih, dopravní inspektorát, č. j. : KRPP-340-163/ČJ-2011-030606 ze dne 2.3.2011, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
s t a n o v í
místní úpravu provozu formou umístění svislých stálých dopravních značek
na silnici II/177: 2x B 19 zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody, 1x E 7b směrová šipka v k. ú. Radošice místě křížení se silnicí II/191
na silnici II/176: 1x B 19 zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody, 1x E 7b směrová šipka v k. ú. Starý Smolivec v místě křížení se silnicí II/191
na silnici II/191: 3x B 19 zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody, 1x E 7b směrová šipka v obci Starý Smolivec a 4x E 12 (2x začátek chemického posypu, 2x konec chemického posypu) v k. ú. Starý Smolivec a Radošice
Důvod: stanovení I. ochranného pásma I. a II. stupně vodních zdrojů prameniště Starý Smolivec.
Doba platnosti: trvalé dopravní značení
Provedení dopravních značek: veškeré dopravní zařízení a značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona o silničním provozu v návaznosti na vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a budou splňovat zejména požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a požadavky „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích vydání II.“ – TP 65 vydaných centrem dopravního výzkumu Brno.
 
O d ů v o d n ě n í
 
Dne 15.3.2011 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň, Okresní správa Plzeň-jih, Riegrova 533, 322 02 Starý Plzenec podala zdejšímu správnímu orgánu žádost      o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/177, II/176 a II/191 v k. ú. Starý Smolivec a             k. ú. Radošice umístěním dopravních značek B 19 zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody, 7b směrová šipka a E 12 (začátek chemického posypu, konec chemického posypu). V souladu s § 77 odst. 1 písm. c) se k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vyjádřil příslušný policejní orgán,                  pod č.j. KRPP-340-163/ČJ-2011-030606. Vzhledem k tomu, že se jedná o opatření obecné povahy dle § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (správní řád), kterým jsou ukládány jiné povinnosti, než vyplývají z obecné úpravy obsažené v zákoně        o provozu na pozemních komunikacích, je toto stanovení místní úpravy na silnicích II/176, II/177 a II/191 oznámeno všem dotčeným osobám veřejnou vyhláškou.
Dne 16.3.2011 byl Městským úřadem Nepomuk a Obecním úřadem Mladý Smolivec oznámen návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou. Do stanoveného termínu správní orgán neobdržel žádnou připomínku či námitku dotčených osob.
Vzhledem k tomu, že byla splněna zákonná podmínka – vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, byla stanovena místní úprava provozu, jak je výše uvedeno.
 
P o u č e n í
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
 
                                                  
 
Mgr. Jiří Bešta
                  vedoucí odboru dopravy
 
otisk úředního razítka
 
 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.
 
 
 
Vyvěšeno dne:                              Sejmuto dne:
 
 
 
 
 
Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce MěÚ Nepomuk, OÚ Mladý Smolivec a současně bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována               za doručenou. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
 
 
 
 
 
 
Obdrží:
 
OÚ Mladý Smolivec
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., okresní správa Plzeň-jih
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-jih, dopravní inspektorát
Vlastní k založení
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY