Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 17:10:29, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Rozhodnutí o umístění vodovodní přípojky parc.č. 264/1 v Nepomuku

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 01. 07. 2011 11:21 hod.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
 


 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711   Fax: 371 519 755   IČO: 00256986
 

 
Váš dopis zn. ze dne
Naše zn. / č.j.
Vyřizuje / tel / e-mail
V Nepomuku dne
 
19.5.2011
MÚ/VŽP/932/11
Jana Silovská
1.7.2011
 
 
VŽP/2068/2011 - SiJ
371 519 729
 
 
 
 
 
 

 
 
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
 
Výroková část:
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.5.2011 podal
Inter - Factory s.r.o., IČ 64358585, Malická 484/4, Severní Předměstí, 301 00  Plzeň 1,
kterého zastupuje Inter-Factory s.r.o, Ing. Jana Holečková, Zelenohorská 577, 335 01  Nepomuk
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
 
I. Vydává podle § 79  a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
vodovodní přípojka k pozemku parc.č. 264/1
Nepomuk
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 257/2, 264/1, 1703 v katastrálním území Nepomuk.
 
Druh a účel umisťované stavby:
Vodovodní přípojka z PE D 32 v délce 60 m. Napojení vodovodní přípojky bude provedeno ve stávající vodoměrné šachtě na stávající vodovodní řad PE D 50. Zároveň zde bude osazen vodoměr pro pozemek parc.č. 264/1. Přípojka bude provedena v souběhu s vodovodní přípojkou k čp. 77.
 
II.       Stanoví podmínky pro umístění stavby:
 
1.      Stavba vodovodní přípojky bude umístěna na pozemku parc.č. 257/2 (druh ostatní plocha), 264/1 (druh zahrada), 1703 (druh ostatní plocha) v kat.ú. Nepomuk v souladu se situací v měřítku 1:250, která je součástí projektové dokumentace.
 
2.      Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Danou Trojovskou, odpovědný projektant – Ing. Michal Pojer (ČKAIT 0201658) – KaV a.s. Sedlec 195, Starý Plzenec, která obsahuje situaci v měřítku 1:250 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic sousedních pozemků a staveb.
3.      Při stavbě a umístění  budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení příslušných českých tehnických norem.
4.      Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi., Přesáhne-li stavba dobu stanovenou v § 15 odst. 1 tohoto zákona žadatel (investor) zajistí oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni.
5.      Stavby uvedené v § 103 a § 104 stavebního zákona („přípojky nad a do 50 m“) můžou být dle § 160 odst. 3 prováděné svépomocí stavebníkem, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý.
6.      Žadatel je povinen zajistit, před zahájením prací, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí jejich správci (způsobilou osobou), k jejichž křížení či souběhu při stavbě dojde, a v místech křížení prokazatelně provést jejich „předání a převzetí.“
7.      Žadatel splní podmínku  koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Nepomuk č.j. VŽP/1722/2011- Le  ze dne 1.6.2011:
-zhotovitel stavby ohlásí nastávající zemní práce Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, Praha 1.
8.      Žadatel splní podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle č.j. 97780/10 ze dne 11.8. 2010.
9.      Žadatel splní podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín č. 001028755283 ze dne 18.8. 2010.
10. Žadatel splní podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno č. 2142/10/173 ze dne 12.8. 2010.
11. Sousedská práva nesmějí být dotčena ani majetek poškozen
12. Zbylá zemina z výkopu se nezávadným způsobem uloží na pozemku žadatele anebo se odveze na místo skládky určené Městem Nepomuk.
13. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
14. Žadatel projedná s majiteli pozemků vstup na pozemky dotčené stavbou před zahájením prací. Veškeré pozemky stavbou dotčené musí být upraveny a uvedeny do původního anebo projektovaného stavu. Případné škody způsobené stavbou musí být majitelům pozemků uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.
15. Stavbu lze v souladu s § 78 odst. 2 stavebního zákona a dle § 104 odst. 2 písm. h) stavebního zákona provádět bez ohlášení stavebního úřadu.
 
III.    Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Inter - Factory s.r.o., Malická 484/4, Severní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01  Nepomuk 1
 
 
Odůvodnění:
Dne 19.5.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 30.6.2011 k němuž se nedostavili žádní účastníci řízení.
Stavební úřad na základě žádosti stanovil, že v souladu s § 78 odst. 2 stavebního zákona a dle § 104 odst. 2 písm. h) stavebního zákona, lze stavbu provádět bez ohlášení stavebního úřadu.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům a podmínkám na využívání území.
Stavební úřad stanovil jako účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona žadatele a příslušnou obec a dále v souladu s § 85 odst. 2 stavebního zákona vymezil další osoby, které by mohly být rozhodnutím ve svých právech přímo dotčeny a tímto stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení dle vlastnických práv a jiných práv k dotčeným pozemkům a k stavbám, není-li sám žadatel a dále k sousedním pozemkům a stavbám přímo hraničící s pozemkem parc. č. 257/2, 264/1, 1703 v katastrálním území Nepomuk po posouzení, zda mohou být umístěním stavby a jejím provozem jejich práva přímo dotčena a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
Vlastnictví a jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Stanoviska sdělili:
Městský úřad Nepomuk, koordinované závazné stanovisko č.j. VŽP/1722/2011-Le ze dne 1.6.2011
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vyjádření č.j. 97780/10 ze dne 11.8.2010
ČEZ Distribuce,a.s. vyjádření č. 001028755283 ze dne 18.8. 2010
RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko č. 2142/10/173 ze dne 12.8.2010
 
Stavební úřad k zabezpečení splnění požadavků k ochraně veřejného zdraví, života, zdraví a práv osob a k ochraně životního prostředí stanovil podmínky ve výroku uvedených a současně zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost a všechny doklady k ní přiložené z hledisek uvedených v § 86 - § 93 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že s umístěním nebo užíváním stavby v souladu s územním rozhodnutím nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a práva osob.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.
 
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Světlana Hrubá, Marek Baroch, Andrea Barochová, Václav Junek, František Kroupa, Výrobní a                    obchodní sdružení II, spol. s r.o.,Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s., Telefónia O2 Czech Republic a.s., ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby s.r.o.
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
 
 
 
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
 
 
 
 
 
[otisk úředního razítka]
Ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.
 
 
 
Vyvěšeno dne: ……………………….       Sejmuto dne: …………………………….
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne…………………a sejmuto dne ……………..
 
 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.
 
 
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 8.6.2011.
 
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Inter-Factory s.r.o, Zelenohorská č.p. 577, 335 01  Nepomuk
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
 
 
 
 
 
účastníci (veřejnou vyhláškou)
Světlana Hrubá, Zelenohorská č.p. 77, 335 01  Nepomuk 1
Marek Baroch, U Daliborky č.p. 579, 335 01  Nepomuk 1
Andrea Barochová, U Daliborky č.p. 579, 335 01  Nepomuk 1
Václav Junek, U Daliborky č.p. 578, 335 01  Nepomuk 1
František Kroupa, U Trati č.p. 207, Dvorec, 335 03  Nepomuk 3
Výrobní a obchodní sdružení II, spol. s r.o., IDDS: xqpbhxq
Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s., IDDS: kfbeqhh
Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, IDDS:jnnyjs6

dotčené správní úřady
Městský úřad Nepomuk, odbor školství a kultury, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk
Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a ŽP-úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY