Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 17:10:19, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Rozhodnutí o umístění stavby – vodovodní a kanalizační přípojka Klášter

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 25. 06. 2008 13:42 hod.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711  Fax: 371 519 755   IČO: 00256986

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č. j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
23. 4. 2008 7056-509/VŽP/08/Sa Jaroslav Samek 18. 6. 2008
    371 519 727  

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 23. 4. 2008 podal

Stanislav Smola, nar. 19. 10. 1965, Dvorská 89, Měčín, 340 12 Švihov (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává

podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby vodovodní a kanalizační přípojka Klášter (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 915/1, 915/6, 915/66 v katastrálním území Klášter u Nepomuka, parc. č. 295/1 v katastrálním území Nepomuk.

Druh a účel umisťované stavby:

 • Vodovodní přípojka rPE v délce 43m včetně vodoměrné šachty, která bude napojena z veřejného řadu a bude sloužit k zásobování rodinného domu.
 • Kanalizační přípojka DN 150 v délce 93m včetně šachet, která bude připojena do veřejné kanalizace a bude sloužit k odkanalizování rodinného domu.

Umístění stavby na pozemku:

 • Stavba vodovodní přípojky bude umístěna na pozemku parc. č. 915/1 (druh ostatní plocha), 915/6 (druh zahrada) v katastrálním území Klášter u Nepomuka a stavba kanalizační přípojky bude umístěna na pozemku parc. č. 915/6 (druh zahrada), 915/66 (druh zahrada) v katastrálním území Klášter u Nepomuka a na parc. č. 295/1 (druh trvalý travní porost) v katastrálním území Nepomuk a to v souladu se situacemi v měřítku 1: 500 a 1: 200, které jsou součástí projektové dokumentace.

II.        Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

 1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Josefem Maškem, Ke hřišti 896, Starý Plzenec ČKAIT – 0200248, která obsahuje situační výkresy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
 2. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
 3. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení odboru výstavby a životního prostředí.
 4. Při stavbě a umístění budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.
 5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Přesáhne-li stavba dobu stanovenou v § 15 odst. 1 tohoto zákona žadatel (investor) zajistí oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni.
 6. Stavby uvedené v § 103 a § 104 stavebního zákona („přípojky nad a do 50m“) můžou být dle § 160 odst. 3 prováděné svépomocí stavebníkem, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý.
 7. Žadatel je povinen zajistit, před zahájením prací, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí jejich správci (způsobilou osobou), k jejichž křížení či souběhu při stavbě dojde, a v místech křížení prokazatelně provést jejich „předání a převzetí“.
 8. Žadatel splní podmínky vyjádření k PD od KAV St. Plzenec a. s., ze dne 11. 6. 2008 pod č. j.: 90/2008.
  –stavebník přizve před záhozem přípojek pracovníka KAV St. Plzenec a. s., ke kontrole těsnosti a napojení na veřejný řad.  
 9.  Žadatel splní podmínku vyjádření od ČEZ Distribuce, a. s. Plzeň ze dne 24. 9. 2007:
  –14 dní před zahájením výkopových prací je nutno situaci znovu ověřit a toto zařízení nutno nechat vytýčit, dále nadzemní vedení je viditelné a musí být respektováno dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
 10. Žadatel splní podmínky vyjádření od ZČP, a. s., Plzeň ze dne 24. 9. 2007 pod č. j.: ZČP-KT-070924-069/KOR a to zejména tuto podmínku:
  – budou dodržena všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení (odst. F) a doplňující podmínky (odst. G).
 11. Žadatel splní podmínky vyjádření od Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Solní 18, Plzeň ze dne 25. 9. 2007 pod č. j.: 159980/07/CPN/M00.
 12. Žadatel splní podmínku koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Nepomuk ze dne 24. 4. 2008 pod č. j.: 521/VŽP/08/L:
  – již při přípravě záměru stavby ohlásit nastávající zemní práce Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, oddělení archeologické památkové péče.
 13. Sousedská práva nesmějí být dotčena ani majetek poškozen.
 14. Zbylá zemina z výkopu se nezávadným způsobem uloží na pozemku žadatele anebo se odveze na místo skládky určené Městem Nepomuk nebo obcí Klášter.
 15. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 16. Žadatel projedná s majiteli pozemků vstup na pozemky dotčené stavbou před zahájením prací. Veškeré pozemky stavbou dotčené musí být upraveny a uvedeny do původního anebo projektovaného stavu. Případné škody způsobené stavbou musí být majitelům pozemků uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.
 17. Při provádění výkopů a to zejména v blízkosti objektů bude prováděno řádné pažení výkopu, tak aby nedošlo k jejich narušení.
 18. Stavbu lze v souladu s § 78 odst. 2 stavebního zákona a dle § 104 odst. 2 písm. f) stavebního zákona provádět bez ohlášení stavebního úřadu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

 • Stanislav Smola, nar. 19. 10. 1965, Dvorská 89, Měčín, 340 12 Švihov

Odůvodnění:

Dne 23. 4. 2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 11. 6. 2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad na základě žádosti stanovil, že v souladu s § 78 odst. 2 stavebního zákona a dle § 104 odst. 2 písm. f) stavebního zákona, lze stavbu provádět bez ohlášení stavebního úřadu.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

 • Městský úřad Nepomuk, koordinované závazné stanovisko ze dne 24. 4. 2007 č. j. 521/VŽP/08/L
 • Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Solní 18, Plzeň, vyjádření dne 25. 9. 2007č. j.: 159980/07/CPN/M00
 • ČEZ Distribuce a. s., Plzeň vyjádření ze dne 24. 9. 2007
 • ZČP, a. s., Plzeň – vyjádření dne 24. 9. 2007 č. j.: ZČP-KT-070924-0699/KOR
 • Souhlasy f. KLIME × – N ze dne 18. 2. 2008, Stanislava a Miloslavy Vaníkovi, Klášter 110 ze dne 25. 4. 2008
 • KAV Starý Plzenec a. s. – vyjádření k PD ze dne 11. 6. 2008 pod č. j.: 90/2008
 • Smlouva mezi Městem Nepomuk a p. Smolou ze dne 21. 4. 2008

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a vyjádření dotčených správců sítí, které zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad stanovil na žádost a v souladu s § 78 odst. 2 stavebního zákona, že stavbu lze provádět bez ohlášení stavebního úřadu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Stanislav Vaník, Miloslava Vaníková, Jan Kubík, Jana Kubíková, Václav Baroch, Václav Junek, REHA International s. r. o., Jan Pondělík – pekařství a cukrářství Dvorec s. r. o., Antonín Langer, Anna Langerová, Jiří Chodora, Jitka Chodorová, Jan Jedlička, Jiří Hejda, Monika Janečková, Marie Populeová, Ladislav Běle, Roman Raška, Jitka Brůhová, Zdeněk Flajšman, Radoslav Šašek, Petra Šašková, Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a. s., ČEZ Distribuce a. s., Západočeská plynárenská a. s., Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Město Nepomuk, Obec Klášter

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

 •  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Vyjádření KAV Starý Plzenec ze dne 11. 6. 2008 pod č. j.: 90/2008, jako správce dotčených sítí, bylo v nezbytné míře zahrnuté do podmínky č. 8 tohoto rozhodnutí. Ostatní účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst.  1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jiří Levý – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ......... Sejmuto dne: ..............

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 písm. a) ve výši 1.000 Kč byl zaplacen 11. 6. 2008.

Obdrží:

účastníci územního řízení (dodejky)

 • Stanislav Smola, Dvorská 89, Měčín, 340 12 Švihov
 • Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1
 • Obec Klášter, Klášter 70, 335 01 Nepomuk

účastníci územního řízení (veřejnou vyhláškou)

 • Stanislav Vaník, Klášter 110, 335 01 Nepomuk 1
 • Miloslava Vaníková, Klášter 110, 335 01 Nepomuk 1
 • Jan Kubík, Lábkova 846/61, Skvrňany, 318 07 Plzeň 3
 • Jana Kubíková, Lábkova 846/61, Skvrňany, 318 07 Plzeň 3
 • Václav Baroch, U Daliborky 579, 335 01 Nepomuk 1
 • Václav Junek, U Daliborky 578, 335 01 Nepomuk 1
 • REHA International s. r. o., Vřesová 511, 252 43 Průhonice
 • Jan Pondělík – pekařství a cukrářství Dvorec s. r. o., U Trati 307, Dvorec, 335 03 Nepomuk 3
 • Antonín Langer, Na Vinici III. 454, 335 01 Nepomuk 1
 • Anna Langerová, Na Vinici 454, 335 01 Nepomuk 1
 • Jiří Chodora, Družstevní 480, 335 01 Nepomuk 1
 • Jitka Chodorová, Družstevní 480, 335 01 Nepomuk 1
 • Jan Jedlička, Na Vinici III. 551, 335 01 Nepomuk 1
 • Jiří Hejda, Družstevní 482, 335 01 Nepomuk 1
 • Monika Janečková, Družstevní 482, Nepomuk
 • Marie Populeová, Na Vinici III. 552, 335 01 Nepomuk 1
 • Ladislav Běle, Na Vinici III. 555, 335 01 Nepomuk 1
 • Roman Raška, Na Vinici III. 555, 335 01 Nepomuk 1
 • Jitka Brůhová, Na Vinici III. 453, 335 01 Nepomuk 1
 • Zdeněk Flajšman, Na Vinici III. 555, 335 01 Nepomuk 1
 • Radoslav Šašek, Na Vinici III. 555, 335 01 Nepomuk 1
 • Petra Šašková, Na Vinici III. 555, 335 01 Nepomuk 1
 • Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a. s., Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec
 • ČEZ Distribuce a. s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň 26
 • Západočeská plynárenská a. s., E. Beneše 70, 320 06 Plzeň 1
 • Telefónica O2 Czech Republic, a. s., P.O.Box 56, 130 76 Praha 3
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY