Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 16:10:07, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Rozhodnutí o umístění stavby přístřešek pro skladování Nepomuk, Dvorec

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 12. 07. 2012 14:16 hod.

 

 
MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
 


 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711  Fax: 371 519 755   IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz
 

 
Váš dopis zn. ze dne
Naše zn. / č.j.
Vyřizuje / tel / e-mail
V Nepomuku dne
 
22.5.2012
MÚ/VŽP/908/12
Jaroslav Samek
12.7.2012
 
 
VŽP/2054/2012 - Sa
371 519 727
 
 
 
 
jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz
 
 

 
 
ROZHODNUTÍ
 
Výroková část:
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a žádost o provedení stavby, které dne 22.5.2012 podal
Pila Nepomuk, s.r.o., IČ 49791516, ing. Jan Vomočil, Jaromírova 80/51, Praha 2-Nusle, 128 00 Praha 28
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
 
I.          Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
přístřešek pro skladování
Nepomuk, Dvorec

 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 179/3 (zahrada), 179/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvorec
 
II.       Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
přístřešek pro skladování
Nepomuk, Dvorec

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 179/3, 179/4 v katastrálním území Dvorec.
 
Stavba obsahuje:
-          Samostatně stojící nepodsklepený, jednopodlažní přístřešek pro skladování dřevěného řeziva o rozměrech 14,5 x 3,5m s pultovou střechou s výškou hřebene střechy max. 3,3m.
 
 
III.    Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.         Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou ověřené projektové dokumentace, která obsahuje situaci se zakreslením stavebních pozemků v měřítku 1:500 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic sousedních pozemků a staveb. Přístřešek bude umístěna na pozemku parc. č. 179/3 a 179/4 a to 3m od společné hranice s pozemkem parc. č. 545/1 a max. 14,2m od společné hranice s pozemkem st. p. 94/2 v k.ú. Dvorec v souladu s výše uvedenou situací.
2.         Stavba bude umístěna podle předložené ověřené projektové dokumentace – „novostavba přístřešku pro skladování v areálu pily….“ s datem 08/2011, kterou vypracoval zodp. projektant Josef Hataj (ČKAIT-0200894), Swalmenská 469, Nepomuk; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3.         Dešťové vody ze stavby budou vsakovány na pozemku stavebníka pomocí vsaků.
4.      Komunikační připojení stavby je ze stávajících přilehlých manipulačních ploch areálu.
 
IV.    Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.         Stavba bude provedena podle předložené ověřené projektové dokumentace – „novostavba přístřešku pro skladování v areálu pily….“ s datem 08/2011, kterou vypracoval zodp. projektant Josef Hataj (ČKAIT-0200894), Swalmenská 469, Nepomuk; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2.         Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby odborně způsobilou osobou.
3.         Stavebník je povinen zajistit, před zahájením prací, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí jejich správci (způsobilou osobou), k jejichž křížení či souběhu při stavbě dojde, a v místech křížení prokazatelně provést jejich „předání a převzetí“.
4.         Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5.         Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a)         závěrečnou kontrolní prohlídku
6.         Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem vybraného na základě výběrového řízení. Jeho název a sídlo bude stavebnímu úřadu sděleno 14 dní před zahájením stavby.
7.         Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Přesáhne-li stavba dobu stanovenou v § 15 odst. 1 tohoto zákona stavebník (investor) zajistí oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni.
8.         Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.
9.         Staveniště bude viditelně ohraničeno oplocením.
10.     Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 9.3.2012 pod č.j.: HSPM-5765-4/2011 ÚPP:
- splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného ing. Jiřím Novákem dne 14.1.2012 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
- při řízení k užívání stavby doložit kopie dokladů o kontrole provozuschopnosti vnějšího odběrního místa vody k hašení a o provozuschopnosti hasicích přístrojů ve smyslu ustanovení § 7, § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
11. Stavebník bude respektovat vyjádření od ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 27.6.2012 pod č.j.: 1045082395 a splní podmínky v něm uvedené včetně jeho přílohy (podmínky pro provádění činností…) a to zejména:
- respektovat stávající nadzemní vedení VN, DTS a podzemní vedení NN
- dodržet normu ČSN 736005
- bude-li kabelové vedení při zemních pracích odhaleno, bude zpětně zapískováno a opětovně nad kabel uložena výstražná folie. Pokud nebude možné dodržet požadované mechanické ochrany, bude nutné kabely uložit do chrániček – kontrolu uložení provede společnost ČEZ Distribuční služby s.r.o.
- hutnění terénu v oblasti uložení kabelového vedení bude prováděno zvláště opatrně
- bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy, je nutno v řádném předstihu zažádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle §47 zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění.
- nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob
- nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy
- u nadzemního vedení je nutné dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability.
- budou dodrženy zásady bezpečnosti dle ČSN EN 50110-1, od.2. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy) požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapěťového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele a to nejméně 25 dní předem.
12. Odpad vzniklý při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
13. Zbylá zemina z výkopů se nezávadným způsobem uloží na pozemku stavebníka anebo se odveze na místo skládky určené městem Nepomuk.
14. Případná kulturní vrstva půdy – ornice a podorniční vrstva bude skryta z nezbytně nutné potřebné plochy k provedení stavby a bude v rámci stavby umístěna na mezideponii (chráněna před znečištěním) a následně bude použita na terénní úpravy a ohumusení okolního terénu stavby.
15. Žadatel splní podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Nepomuk ze dne 11.6.2012 pod č.j.: VŽP/1775/2012-KrM:
- před provedením stavby je povinností stavebníka ohlásit nastávající zemní práce Archeologickému ústavu Akademie věd AV ČR, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1
16. Sousedská práva nesmějí být dotčena ani majetek poškozen.
17. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
18. Po dokončení stavby a provedení zkušebního provozu je stavebník povinen podat žádost o kolaudační souhlas podle § 122 stavebního zákona. Pro jeho vydání opatří závazná stanoviska dotčených orgánů. Dále stavebník zajistí, aby byly k šetření předloženy všechny potřebné zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy a doklady a to zejména: elektroinstalace apod., a dále zápisy o předání a převzetí stavby, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona), doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.
 
V.       Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu v platném znění (dále jen „správní řád“):
 Pila Nepomuk, s.r.o., Jaromírova 80/51, Praha 2-Nusle, 128 00 Praha 28
 
Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) stanoví, že výroková část II. (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I. (vztahující se k umístění stavby).
 
Odůvodnění:
Dne 22.5.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a žádost o provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání, k němuž se nedostavili žádní účastníci řízení.
Stavební úřad v provedeném územním a stavebním řízení přezkoumal předložené žádosti a všechny doklady k nim přiložené z hledisek uvedených v § 86 - § 93 a v § 111 - § 114 stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že s uskutečněním nebo užíváním stavby v souladu s tímto rozhodnutím nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a práva osob.
Stavební úřad stanovil jako účastníka spojeného územního a stavebního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona příslušnou obec a současně dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebníka. Dále v souladu s § 85 odst. 2 a současně dle § 109 odst. 1 písm. b) – g) stavebního zákona byly vymezeny další osoby, které by mohly být rozhodnutím ve svých právech přímo dotčeny a tímto stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení dle vlastnických práv a jiných práv k dotčeným pozemkům a k stavbám, není-li sám stavebník a dále k sousedním pozemkům a stavbám přímo hraničící s pozemkem parc. č. 179/3, 179/4 v katastrálním území Dvorec po posouzení, zda mohou být umístěním stavby a jejím provozem jejich práva přímo dotčena a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Věcné břemeno uvedené v geometrickém plánu č. 231-134/93 nebude stavbou dotčené.
Vlastnictví a jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo.
Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem města Nepomuk včetně změn, který nabyl účinnosti 24.5.2004 a vyhovuje obecným požadavkům a podmínkám na využívání území, jelikož se stavba nachází v lokalitě, jejíž funkční využití je vymezeno jako území výroby – drobná výroba s možností výstavby též skladů. Stavební úřad ověřil, že jsou splněny územně plánovací požadavky a podmínky a že stavba se nachází v současně zastavěném území obce.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
MěÚ Nepomuk, odbor VŽP – stavební úřad vydal samostatné potvrzení o skutečném druhu pozemku parc. č. 179/3 v k.ú. Dvorec dne 11.7.2012 pod č.j.: VŽP/2068/2012-Sa.
Stanoviska sdělili:
-          Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - stanovisko dne 9.3.2012 pod č.j. HSPM-5765-4/2011 ÚPP
-          MěÚ Nepomuk – koordinované závazné - stanovisko dne 11.6.2012 pod č.j.: VŽP/1775/2012-KrM – podmínka orgánu ZPF splněna doložením souhlasu vydaného MěÚ Nepomuk – odboru VŽP – usek ŽP – orgán ochrany ZPF pod č.j.: VŽP/1818/2012-Va ze dne 4.7.2012
-          ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření ze dne 27.6.2012 pod č.j.: 1045082395
K žádostem o vydání tohoto rozhodnutí byla přeložena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení zpracována v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, která též obsahuje náležitosti dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí uvedené v příloze č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění.
Stavební úřad k zabezpečení splnění požadavků k ochraně veřejného zdraví, života, zdraví a práv osob a k ochraně životního prostředí stanovil podmínky ve výroku uvedených a současně zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Dle projektové dokumentace se stavba nachází mimo ochranné pásmo silnice II. tř. (stavba je v obci)
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 správního řádu:
            Bohuslav Přerost, Marie Přerostová, UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Jana Sládková, ČEZ Distribuce a.s.
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
 
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou projektovou dokumentaci stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
 
 
 
 
 
[otisk úředního razítka]
Ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
 
 
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ..........................................
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………
 
 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.
 
 
 
 
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 14.6.2012.
 
 
Obdrží:
účastníci územního a stavebního řízení (dodejky):
Pila Nepomuk, s.r.o., IDDS: ixitb7g
Bohuslav Přerost, Rožmitálská č.p. 211, Dvorec, 335 03 Nepomuk
Marie Přerostová, Rožmitálská č.p. 211, Dvorec, 335 03 Nepomuk
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IDDS: pmigtdu
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Jana Sládková, Brněnská č.p. 957/19, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
 
dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a ŽP-úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, Nepomuk - ZPF
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY