Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 03:09:14, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Rozhodnutí o umístění stavby - oplocení části areálu pily Mladý Smolivec, Dožice

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 09. 01. 2012 13:54 hod.

 

 
MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
 


 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711  Fax: 371 519 755   IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz
 

 
Váš dopis zn. ze dne
Naše zn. / č.j.
Vyřizuje / tel / e-mail
V Nepomuku dne
 
9.11.2011
MÚ/VŽP/1976/11
Jaroslav Samek
9.1.2012
 
 
VŽP/40/2012 - Sa
371 519 727
 
 
 
 
jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz
 
 

 
 
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
 
Výroková část:
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.11.2011 podal
Pila K+P spol. s. r.o., František Konvář, IČ 25236202, Dožice 47, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
 
I.          Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
oplocení části areálu pily
Mladý Smolivec, Dožice
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 69/5, s. p. p. 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, p. p. p. 91/14 v katastrálním území Dožice.
 
Druh a účel umisťované stavby:
-            Oplocení části areálu pily část sloužící k odhlučnění provozu pily, k ochraně majetku a k omezení vstupu nepovolaných osob skládající se ze tří částí:
o   část „A“ – délka 15,45m, kovové oplocení o výšce 2m včetně posuvné brány
o   část „B“ – délka 60,15m, železobetonový plný plot o výšce 2m
o   část „C“ – délka 42,90m, oplocení z drátěného pletiva o výšce 2m na ocelových sloupcích
 
II.      Stanoví podmínky pro umístění a současně pro provedení stavby:
1.        Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou ověřené projektové dokumentace, která obsahuje situaci v měřítku 1:250 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic sousedních pozemků a staveb. Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 69/5 (KN), s. p. p. 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, p. p. p. 91/14 vedeny ve zjednodušené evidenci (PK) v katastrálním území Dožice, které se evidenčně nachází pod pozemkem nezapsaným na listu vlastnictví parc. č. 92/1 (KN) vedený jako druh pozemku travní porost. Stavba – část „A“ bude umístěna při společné hranici s pozemkem parc. č. 817/9 a to 0,2m od pletiva, dále část „B“ bude umístěna při společné hranici s pozemkem s. p. p. 91/16 a to 0,325m od pletiva a část „C“ bude umístěna při společné hranici s pozemkem s. p. p. 91/15 a to 0,3m od osy sloupků v souladu s výše uvedenou situací.
2.        Stavba bude umístěna a provedena dle předložené ověřené projektové dokumentace – "oplocení části areálu pily" s datem 11.2011 vypracované ing. Otakarem Fridrichem (ČKAIT – 0001546), Otradovická 735, Praha 4; případné změny v umístění nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3.        Žadatel zajistí prostorové vytýčení stavby odborně způsobilou osobou.
4.        Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5.        Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Přesáhne-li stavba dobu stanovenou v § 15 odst. 1 tohoto zákona žadatel (investor) zajistí oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni.
6.        Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.
7.        Odpad vzniklý při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
8.        Žadatel projedná s majiteli pozemků vstup na pozemky dotčené stavbou před zahájením prací. Veškeré pozemky stavbou dotčené musí být upraveny a uvedeny do původního anebo projektovaného stavu. Případné škody způsobené stavbou musí být majitelům pozemků uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.
9.        Přístup do areálu zůstává stávající přes pozemek parc. č. 817/9 (pozemek ve vlastnictví obce Ml. Smolivec) přes nově vzniklou bránu v oplocení.
10.    Žadatel je povinen zajistit, před zahájením prací, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí jejich správci (způsobilou osobou), k jejichž křížení či souběhu při stavbě dojde, a v místech křížení prokazatelně provést jejich „předání a převzetí“.
11.     Sousedská práva nesmějí být dotčena ani majetek poškozen.
12.     Žadatel nesmí prováděním stavby omezit věcná břemena uvedená v evidenci katastru nemovitostí, případné omezení projedná s příslušným oprávněným.
13.     Stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodu 6. stavebního zákona (výše uvedené oplocení) můžou být dle § 160 odst. 3 stavebního zákona prováděné svépomocí žadatelem, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý.
14.    Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15.    Provedení stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodu 6. stavebního zákona (ploty) nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
 
 
III.    Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu v platném znění (dále jen „správní řád“):
Pila K+P spol. s. r.o., Dožice 47, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk
 
 
 
Odůvodnění:
Dne 9.11.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 2.1.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem Obce Mladý Smolivec – část Dožice, který nabyl účinnosti dne 1.5.2010 a vyhovuje obecným požadavkům a podmínkám na využívání území, jelikož se stavba nachází v lokalitě, jejíž funkční využití je vymezeno jako plochy výrobní smíšené a skladovací s možností výstavby doprovodných staveb jakým je i oplocení. Stavební úřad ověřil, že jsou splněny územně plánovací požadavky a podmínky a že stavba se nachází v současně zastavěném území obce.
Stavební úřad stanovil jako účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona žadatele a příslušnou obec a dále v souladu s § 85 odst. 2 stavebního zákona vymezil další osoby, které by mohly být rozhodnutím ve svých právech přímo dotčeny a tímto stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení dle vlastnických práv a jiných práv k dotčeným pozemkům a k stavbám, není-li sám žadatel a dále k sousedním pozemkům a stavbám přímo hraničící s pozemkem st. p. 69/5, s. p. p. 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, p. p. p. 91/14 v katastrálním území Dožice po posouzení, zda mohou být umístěním stavby a jejím provozem jejich práva přímo dotčena a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
Jiné právo – věcné břemeno jízdy a chůze má k dotčenému pozemku p. p. p. 91/14 pí. D. Matasová, proto byla stanovena jako účastník řízení a současně tímto byla stanovena podmínka č. 12 uvedena ve II. výroku tohoto rozhodnutí. Vlastnictví a jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, se do řízení nepřihlásily. Dalším osobám, které nejsou uvedeny v seznamu jako účastníci řízení, avšak by se stavbou cítily být dotčeny, bylo řízení oznámeno veřejnou vyhláškou a tímto měly možnost přihlásit se do řízení jako účastníci řízení, což však nikdo neučinil.
 
Stanoviska sdělili:
-          MěÚ Nepomuk – koordinované závazné stanovisko ze dne 16.11.2011 pod č.j.: VŽP/3568/2011-Le
-          dále byla doložena smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku, smlouva o zřízení věcného břemene.
Stavební úřad nevyžadoval stanovisko záchranného Hasičského sboru PK, jelikož se jedná o zcela nehořlavou stavbu plotu, která tímto z požárního hlediska nemůže žádným způsobem negativně ovlivnit okolní stavby a pozemky. Příjezd do areálu pily je zachován stávající a bude osazen vraty o šířce 4m.
K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla přeložena dokumentace zpracována přiměřeně k rozsahu stavby dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění.
Stavební úřad k zabezpečení splnění požadavků k ochraně veřejného zdraví, života, zdraví a práv osob a k ochraně životního prostředí stanovil podmínky ve výroku uvedených.
Jelikož se jedná o stavbu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. d) bodu 6. stavebního zákona (ploty), která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, stavební úřad tímto současně stanovil i podmínky pro provedení stavby.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost a všechny doklady k ní přiložené z hledisek uvedených v § 86 - § 93 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že s umístěním nebo užíváním stavby v souladu s územním rozhodnutím nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a práva osob.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.
 
Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Obec Mladý Smolivec, Milan Štěpánek, Blanka Štěpánková, Ing. Vlasta Blahoutová, Lubomír Kopecký, Jaroslava Hőferová, František Konvář, Zdeňka Kubová, Marie Maroušová, Ing. Zbyněk Šťastný, Danuše Matasová
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-          S žádostí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby plotu bylo žadatelem předloženo vyjádření k zamýšlenému oplocení od ing. Zbyňka Šťastného, bytem Dožice č.p. 1, Mladý Smolivec, který  v něm zejména uvádí, že v roce 2000 byla jeho otcem uzavřena dohoda s p. Konvářem, která se nedodržuje a tím zamezuje volný pohyb po cestě 91/13, kde leží napříč dřiví. K vyjádření byla přiložena kopie uvedené dohody. Dále ve vyjádření uvádí, že bude-li dohoda zapsána jako věcné břemeno chůze a jízdy a bude-li navrženo rozumné technické řešení, nemá proti stavbě (plotu) p. Šťastný výhrad.
Jelikož se jedná o vyjádření vyhotovené před podáním žádosti a v průběhu vedeného územního řízení se ve lhůtě k podání námitek ke konkrétnímu záměru ing. Z. Šťastný jako stanovený účastník řízení nevyjádřil, přesto stavební úřad toto vyjádření řádně posoudil a zjistil, že předložený záměr oplocení nebrání v přístupu a ke vstupu na pozemek p. p. p. 91/16 (dle GP nově vniklý pozemek parc. č. 91/13 a 92/24), který má sloužit jako přístup k navazujícím nemovitostem. Tento pozemek se nachází z části vně oplocení (mimo areál), skrz které prochází dále od areálu pily. V místě průchodu pozemku p. p. p. 91/16 je oplocení dle předložené dokumentace vynecháno a bude zde ponechán volný prostup. Dále v areálu je umožněn přístup po pozemku p. p. p. 91/14 v rozsahu stávající vyježděné cesty pro obsluhu navazujících pozemků, který umožnil vlastník pozemku p. F. Konvář dle předložené dohody. Tato cesta se nachází v místech již zapsaného věcného břemene pro. p. Matasovou. Dle výše uvedeného je zřejmé, že stavba oplocení nesouvisí s výše uvedenou cestou, jelikož se užívání cesty nedotkne a tímto nedochází ke změnám poměrů v území. Dále bylo zjištěno, že přístupový pozemek p. p. p. 91/16 (dle GP nově vniklý pozemek parc. č. 91/13 a 92/24) je ukončen u pozemku parc. č. 828 a st. p. 69/3, který dále nepokračuje a tímto tento přístupový pozemek postrádá smysl. Proto dle dohody p. Konváře mohou vlastníci nedostupných pozemků přejíždět přes pozemek p. p. p. 91/14, po stávající vyježděné cestě, která následně navazuje na přístupový pozemek p. p. p. 91/13. Dle dalšího zjištění je pozemek p. p. p. 91/13 (sloužící k přístupu k pozemkům západním směrem od areálu) přístupný též zejména z pozemku parc. č. 815/1, který je v evidenci katastru nemovitostí vedený jako ostatní komunikace ve vlastnictví obce Ml. Smolivec. Dle výše uvedeného není přístupnost pozemků plotem narušena a tak stavební úřad neshledal důvody k nepovolení stavby či nutnost zapsání věcného břemene chůze a jízdy do katastru nemovitostí.
-          Ostatní účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
 
 
 
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
 
 
 
 
 
[otisk úředního razítka]
Ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
 
 
 
 
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ..........................................
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………
 
 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.
 
 
 
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 6.12.2011.
 
Obdrží:
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky):
Pila K+P spol. s. r.o., IDDS: vhrtb25
Obec Mladý Smolivec, IDDS: 39ya6vr

 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška):
Milan Štěpánek, Dožice č.p. 38, Mladý Smolivec, 335 43 Dožice
Blanka Štěpánková, Dožice č.p. 38, Mladý Smolivec, 335 43 Dožice
Ing. Vlasta Blahoutová, V Dolích č.p. 303, 252 28 Černošice
Lubomír Kopecký, Zličínská č.p. 2274/26, Břevnov, 162 00  Praha 616
Jaroslava Hőferová, Ďáblická č.p. 161/8, Ďáblice, 182 00 Praha 82
František Konvář, Dožice č.p. 47, Mladý Smolivec, 335 43 Dožice
Zdeňka Kubová, Krejčíkova č.p. 2102/7, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň 26
Marie Maroušová, Dožice č.p. 4, Mladý Smolivec, 335 43 Dožice
Ing. Zbyněk Šťastný, Dožice č.p. 1, Mladý Smolivec, 335 43 Dožice
Danuše Matasová, K Cihelnám č.p. 618/75, Černice, 326 00 Plzeň 26
 
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY