Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 23:11:55, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

Rozhodnutí o umístění stavby – kompostárna bioodpadu Žinkovy, Březí

Autor: Ing. Jiří Levý, zveřejněno: 16. 04. 2009 08:34 hod.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711   Fax: 371 519 755   IČO: 00256986

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
3.3.2009 MÚ/VŽP/885/09 Dana Větrovcová 14.4.2009
  VŽP/1186/2009 – Vita 371 519 726  

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a  životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 3.3.2009 podal

Ing. Jiří Tetzeli, nar. 7.12.1944, U Svépomoci 2020/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1,
kterého zastupuje VIA ALTA, a.s., IČ 27942180, Nad Zámkem 1072, 674 01  Třebíč 1

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává

podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o  podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby kompostárna bioodpadu Žinkovy, Březí (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 931 v katastrálním území Březí u Žinkov.

Druh a účel umisťované stavby:

 • kompostárna bude provedena jako zpevněná asfaltová plocha s napojením na místní  komunikaci s jímkou pro zachycení dešťové vody, oplocení
 • objekt kompostárny bude mít půdorys o rozměrech 40 × 62 m, příjezdová komunikace bude o šířce   3,5 m  v délce cca 35,5 m, kompostárna stejně jako příjezdová komunikace bude mít asfaltový povrch
 • oplocení bude z ocelových sloupků s drátěným pletivem a s bránou vjezdu
 • kompostárna bude sloužit pro aerobní zpracování biologicky rozložitelných odpadů technologií   kompostování na volné ploše v pásových hromadách, zpracováváným materiálem bude zejména chlévský hnůj a zelený odpad rostlinného původu

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou ověřené projektové dokumentace, která obsahuje situaci s umístěním stavby v měřítku 1:1000 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic sousedních pozemků. Kompostárna bude umístěna na pozemku č.parc. 931 ve vzdálenosti 9,3 m od místní komunikace na pozemku č.parc. 986 a 35,5 m od křížení s místní komunikací na pozemku č.parc. 937  v k.ú. Březí u Žižkov.
 2. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace, kterou zpracoval  Ing. Pavel Šedivý, ČKAIT    1002631, Ant. Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad  Oslavou; případné změny nesmí být provedeny bez   předchozího povolení stavebního úřadu.
 3. Žadatel splní podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 3463/09/CPN/V00 o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 14.1.2009.
 4. Žadatel splní podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze  dne 3.2.2009 k ochraně telekomunikačního vedení:  Dle předložené situace dojde realizací stavby ke křížení stávající kabelové trasy a to  v místě s budoucí příjezdovou komunikací. V případě, že v těchto místech nedojde ke snížení nivelety terénu požadujeme sdělovací vedení založit do mechanické ochrany – dělené chráničky SITEL s přesahem 1 m za hranici příjezdové komunikace s následným obetonováním. 
 5. Žadatel splní podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí č.j. ŽP/1519/09 ze dne 6.2.2009:
  • Investor požádá krajský úřad ve stavebním řízení o povolení stavby zdroje znečišťování ovzduší. K žádosti doloží aktuální dokumentaci pro stavební řízení.
  • Budou uvažovány pouze vstupní suroviny, pro které je zařízení projektováno. V žádném případě nebudou zpracovány suroviny živočišného původu jako masokostní moučka, krev, vedlejší produkty porážky apod.
 6. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, s vyhláškou č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

 • Ing. Jiří Tetzeli, nar. 7.12.1944, U Svépomoci 2020/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1

Odůvodnění:

Dne 3.3.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 6.4.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

 • MěÚ Nepomuk, OVŽP koordinované závazné stanovisko č.j. VŽP/1217/2009-Le ze dne 8.4.2009
 • MěÚ Nepomuk, OVŽP souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu č.j. VŽP/956/2009–Va ze dne 25.3.2009
 • KHS Plzeňského kraje závazné stanovisko KHS/HOK/32833-21/08 ze dne 5.1.2009
 • Krajský úřad Plzeňského kraje závazné stanovisko č.j. ŽP/1519/09 ze dne 6.2.2009
 • Městys Žinkovy souhlas s umístěním stavby č.j. 15/09 ze dne 17.2.2009
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vyjádření o existenci SEK č.j. 3463/09/CPN/V00 ze dne 14.1.2009, podmínky ochrany SEK ze dne 3.2.2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

 • Městys Žinkovy, Lukáš Tříska, Jaroslava Boudová, Vladimír Tříska, Miloslava Kristová, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do  15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či  zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jiří Levý – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .................... Sejmuto dne: .................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 písm. a) ve výši 1.000 Kč byl zaplacen dne 17.3.2009.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

 • VIA ALTA a.s., Nad Zámkem 1072, 674 01  Třebíč 1
 • Městys Žinkovy, Žinkovy 84, 335 01  Nepomuk
 • Lukáš Tříska, Březí 86, Žinkovy, 335 01  Nepomuk 1
 • Jaroslava Boudová, Skašov 102, 336 01  Blovice
 • Vladimír Tříska, Březí 86, Žinkovy, 335 01  Nepomuk 1
 • Miloslava Kristová, Březí 43, Žinkovy, 335 01  Nepomuk 1
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 56, 130 76  Praha 3

dotčené správní úřady

 • Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22  Plzeň
 • Městský úřad Nepomuk odbor školství a kultury, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01  Nepomuk 1
 • Městský úřad Nepomuk odbor VŽP – úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01  Nepomuk 1
 • Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13  Plzeň 1
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY