Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 24.09.2022 21:09:27, Svátek má Jaromír, zítra Zlata
 

Rozhodnutí o umístění stavby - garáž se skladem

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 24. 06. 2010 14:57 hod.

 

 
MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
 


 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711  Fax: 371 519 755   IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz
 

 
Váš dopis zn. ze dne
Naše zn. / č.j.
Vyřizuje / tel / e-mail
V Nepomuku dne
 
12.5.2010
MÚ/VŽP/942/10
Lucie Vaňková
24.6.2010
 
 
VŽP/1907/2010 - VaL
371 519 733
 
 
 
 
lucie.vankova@urad-nepomuk.cz
 
 

 
ROZHODNUTÍ
 
Výroková část:
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádosti o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, které dne 12.5.2010 podal
Martin Běle, nar. 23.4.1979, Školní 591, 335 01 Nepomuk 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
 
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
garáž se skladem
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 365/4 v katastrálním území Nepomuk
 
II.       Vydává podle a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
garáž se skladem
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 365/4 v katastrálním území Nepomuk.
 
Stavba obsahuje:
-            Samostatně stojící zděný objekt o rozměrech 6x 13m a max. výšce 6,5 m, přízemní, nepodsklepený, s půdním prostorem, se sedlovou střechou se sklonem 35°.
-            přízemí: garáž, sklad, vč. elektroinstalace
 
III.    Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 365/4 v katastrálním území Nepomuk a to 6 m od hranice s pozemkem 346/1 a 6 m od hranice s pozemkem 346/2 v kat.ú. Nepomuk.
 
IV.    Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Josef Špeta, ČKAIT 0201516, Husova 965, Přeštice; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a)    Závěrečná prohlídka
4. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5.      Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení a před započetím prací bude oznámen písemně stavebnímu úřadu.
6. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby odborně způsobilou osobou.
7.      Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Přesáhne-li stavba dobu stanovenou v § 15 odst. 1 tohoto zákona stavebník (investor) zajistí oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o  technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.
9. Zbylá zemina z výkopů a odpad ze stavby se nezávadným způsobem uloží na pozemku stavebníka a nebo se odveze na místo skládky určené MěÚ Nepomuk.
10.     Sousedská práva nesmějí být dotčena ani majetek poškozen.
11.     Dešťové vody budou nezávadným způsobem likvidovány na pozemku stavebníka.
12.     Stavebník je povinen zajistit, před zahájením prací, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí jejich správci (způsobilou osobou), k jejichž křížení či souběhu při stavbě dojde, a v místech křížení prokazatelně provést jejich „předání a převzetí“.
13.     Elektroinstalace stavby bude napojena z rozvaděče stávajícího rodinného domu.
14.     Stavebník splní podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu Nepomuk ze dne 20.5.2010 pod č.j. VŽP/1575/2010-Le:
- Stavebník ohlásí nastávající zemní práce Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1.
15.     Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 6.5.2010 pod č.j. HSPM-3876-2/2010 ÚPP:
- Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného ing. Jílkovou dne 28.4.2010 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
- K závěrečné prohlídce doložit splnění požadavků § 6, § 7, § 9 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
- K závěrečné prohlídce doložit doklad o provozuschopnosti vnějších odběrních míst požární vody.
16.     Pozemky dotčené stavbou budou po skončení stavby uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.
17.     Po dokončení stavby stavebník oznámí odboru výstavby a životního prostředí užívání stavby dle § 119 - § 121 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (zkouška elektroinstalace apod.) a geometrický plán se zaměřením stavby.
 
V.       Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Martin Běle, nar. 23.4.1979, Školní 591, 335 01 Nepomuk 1
 
Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II. (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I. (vztahující se k umístění stavby).
 
Odůvodnění:
Dne 12.5.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 22.6.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném územním a stavebním řízení přezkoumal předložené žádosti a všechny doklady k nim přiložené z hledisek uvedených v § 86 - § 93 a v § 111 - § 114 stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že s uskutečněním nebo užíváním stavby v souladu s tímto rozhodnutím nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a práva osob.
Stavební úřad stanovil jako účastníka spojeného územního a stavebního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona příslušnou obec a současně dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebníka. Dále v souladu s § 85 odst. 2 a současně dle § 109 odst. 1 písm. b) – g) stavebního zákona byly vymezeny další osoby, které by mohly být rozhodnutím ve svých právech přímo dotčeny a tímto stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení dle vlastnických práv a jiných práv k dotčeným pozemkům a k stavbám, není-li sám stavebník a dále k sousedním pozemkům a stavbám přímo hraničící s pozemkem parc. č. 365/4 v katastrálním území Nepomuk po posouzení, zda mohou být umístěním stavby a jejím provozem jejich práva přímo dotčena a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům a podmínkám na využívání území, jelikož se stavba nachází v lokalitě, jejíž funkční využití je vymezeno jako území bydlení – rodinné domy určené také pro výstavbu garáže. Stavební úřad ověřil, že jsou splněny územně plánovací požadavky a podmínky.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 6.5.2010 č.j. HSPM-3876-2/2010 ÚPP
- Městský úřad Nepomuk koordinované závazné stanovisko dne 20.5.2010 č.j. VŽP/1575/2010-Le
 
K žádostem o vydání tohoto rozhodnutí byla přeložena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (ohlášení stavby) zpracována v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, která též obsahuje náležitosti dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí uvedené v příloze č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění.
Stavební úřad k zabezpečení splnění požadavků k ochraně veřejného zdraví, života, zdraví a práv osob a k ochraně životního prostředí stanovil podmínky ve výroku uvedených a současně zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Město Nepomuk, Vladislava Bělová, Václav Havlík, Radek Růžička, Hana Růžičková
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
 
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou projektovou dokumentaci stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
 
 
 
 
[otisk úředního razítka]
Ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
 
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: ..............................     Sejmuto dne: ..........................................
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………
 
 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. d) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 22.6.2010.
 
Obdrží:
účastníci územního řízení (dodejky):
Martin Běle, Školní č.p. 591, 335 01 Nepomuk 1
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
účastníci územního řízení (veřejná vyhláška):
Vladislava Bělová, Školní č.p. 591, 335 01 Nepomuk 1
Václav Havlík, Třebčická č.p. 102, 335 01 Nepomuk 1
Radek Růžička, Školní č.p. 374, 335 01 Nepomuk 1
Hana Růžičková, Školní č.p. 374, 335 01 Nepomuk 1
 
Účastníci stavebního řízení (dodejky):
Martin Běle, Školní č.p. 591, 335 01 Nepomuk 1
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Vladislava Bělová, Školní č.p. 591, 335 01 Nepomuk 1
Václav Havlík, Třebčická č.p. 102, 335 01 Nepomuk 1
Radek Růžička, Školní č.p. 374, 335 01 Nepomuk 1
Hana Růžičková, Školní č.p. 374, 335 01 Nepomuk 1

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k (č.j. HSPM-3876-2/2010 ÚPP)
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY