Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 04:09:04, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Rozhodnutí o umístění stavby - dřevěná účelová stavba - zemědělská stavba Oselce, Nová Ves u Horažďovic

Autor: Jaroslav Samek, zveřejněno: 03. 06. 2010 11:47 hod.

 

 
MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
 


 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711  Fax: 371 519 755   IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz
 

 
Váš dopis zn. ze dne
Naše zn. / č.j.
Vyřizuje / tel / e-mail
V Nepomuku dne
 
2.4.2010
MÚ/VŽP/834/10
Jaroslav Samek
2.6.2010
 
 
VŽP/1667/2010 - Sa
371 519 727
 
 
 
 
jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz
 
 

 
 
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
 
Výroková část:
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 2.4.2010 podal
Ing. Václav Vrána, nar. 14.6.1944, tř. T. G. Masaryka 450, 388 01 Blatná
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
 
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
dřevěná účelová stavba - zemědělská stavba
Oselce, Nová Ves u Horažďovic

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 350, 351 v katastrálním území Nová Ves u Horažďovic.
 
Druh a účel umisťované stavby:
-            Dřevěná účelová stavba - zemědělská stavba jednopodlažní se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 4,5 x 4,5m s výškou hřebene střechy nad korunou hráze 3,106m určena k provoznímu zajištění a údržbě rybníků Novoveského a Čertova hradu.

 
II.       Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.      Stavba bude umístěna v souladu s grafickou částí spisu, předloženou žadatelem, která obsahuje situaci umístění stavby se zakreslením stavebního pozemku parc. č. 350 (KN – ostatní plocha) a 351 (KN – vodní plocha) v kat. ú. Nová Ves u Horažďovic v měřítku 1:1000 s požadovaným umístěním stavby a to 29m od výpusti a 6m od společné hranice s pozemkem p. p. k. 352/1, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2.      Stavba bude provedena podle grafické části spisu, předloženou žadatelem – jedná se o typovou „chatu na zakázku“; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3.      Žadatel zajistí prostorové vytýčení stavby odborně způsobilou osobou.
4.      Stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) bodu 2. (výše uvedená stavba pro zemědělství) můžou být dle § 160 odst. 3 prováděné svépomocí žadatelem, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý.
5.      Žadatel je povinen zajistit, před zahájením prací, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí jejich správci (způsobilou osobou), k jejichž křížení či souběhu při stavbě dojde, a v místech křížení prokazatelně provést jejich „předání a převzetí“.
6.      Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Přesáhne-li stavba dobu stanovenou v § 15 odst. 1 tohoto zákona žadatel (investor) zajistí oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni.
7.      Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o  technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.
8.      Dešťové vody ze stavby budou svedeny nezávadným způsobem na pozemek žadatele.
9.      Napojení na dopravní veřejnou infrastrukturu je stávající po hrázi na pozemku č. parc. 350 v kat. ú. Nová Ves u Horažďovic.
10. Odpad vzniklý při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
11. Stavebník splní podmínku závazného stanoviska MěÚ Nepomuk jako orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 26.4.2010 pod č.j.: VŽP/1331/2010-Le:
- venkovní obvodové dřevěné stěny stavby budou opatřeny ochranným nátěrem tmavohnědého odstínu, krytina bude obdobné barvy.
12. Sousedská práva nesmějí být dotčena ani majetek poškozen.
13. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 
III.    Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ing. Václav Vrána, nar. 14.6.1944, tř. T. G. Masaryka 450, 388 01 Blatná
 
Odůvodnění:
Dne 2.4.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 28.5.2010, k němuž se nedostavili žádní účastníci řízení.
Umístění stavby malého rozsahu je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům a podmínkám na využívání území, jelikož se stavba nachází v lokalitě, jejíž funkční využití je vymezeno jako nezastavitelné s možností výstavby účelových staveb sloužících k provozu a údržbě příslušného funkčního využití (rybníky). Stavební úřad ověřil, že jsou splněny územně plánovací požadavky a podmínky.
Stavební úřad stanovil jako účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona žadatele a příslušnou obec a dále v souladu s § 85 odst. 2 stavebního zákona vymezil další osoby, které by mohly být rozhodnutím ve svých právech přímo dotčeny a tímto stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení dle vlastnických práv a jiných práv k dotčeným pozemkům a k stavbám, není-li sám žadatel a dále k sousedním pozemkům a stavbám přímo hraničící s pozemkem parc. č. 350, 351 v katastrálním území Nová Ves u Horažďovic po posouzení, zda mohou být umístěním stavby a jejím provozem jejich práva přímo dotčena a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
Vlastnictví a jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
 
Stanoviska sdělili:
- MěÚ Nepomuk – koordinované závazné stanovisko dne 26.4.2010 pod č.j.: VŽP/1329/2010-Le
- MěÚ Nepomuk – odbor VŽP, úsek ŽP - závazné stanovisko dne 26.4.2010 pod č.j.: VŽP/1331/2010-Le
 
Stavební úřad k zabezpečení splnění požadavků k ochraně veřejného zdraví, života, zdraví a práv osob a k ochraně životního prostředí stanovil podmínky ve výroku uvedených a současně zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost a všechny doklady k ní přiložené z hledisek uvedených v § 86 - § 93 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že s umístěním nebo užíváním stavby v souladu s územním rozhodnutím nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a práva osob.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.
 
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Oselce, Marek Straka, Petra Straková, Helena Kušková, Jan Šampalík, Jan Šampalík, Růžena Šampalíková
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
 
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
 
 
 
 
[otisk úředního razítka]
Ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
 
 
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: ..............................     Sejmuto dne: ..........................................
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………
 
 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.
 
 
 
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 30.4.2010.
 
účastníci (dodejky):
Ing. Václav Vrána, tř. T. G. Masaryka č.p. 450, 388 01 Blatná
Obec Oselce, IDDS: u6bau6j

 
účastníci (veřejná vyhláška):
Marek Straka, Holubova č.p. 2512/14, Smíchov, 150 00 Praha 5
Petra Straková, Holubova č.p. 2512/14, Smíchov, 150 00 Praha 5
Helena Kušková, Velký Vrch č.p. 939, 388 01 Blatná
Jan Šampalík, Velký Vrch č.p. 938, 388 01 Blatná
Jan Šampalík, Řeasanice č.p. 66, 335 44 Kasejovice
Růžena Šampalíková, Řeasanice č.p. 66, 335 44 Kasejovice
 
dotčené správní úřady:
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
 
ostatní:
Město Kasejovice, IDDS: 3eibzt5

 
 
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY