Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 24.09.2022 21:09:26, Svátek má Jaromír, zítra Zlata
 

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti - Kotouň - kanalizace a ČOV příjezdová komunikace a elektropřípojka

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 24. 06. 2015 16:09 hod.

  

 
MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

 

 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711   Fax: 371 519 755   IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

 
 

Váš dopis zn. ze dne

Naše zn. / č.j.

Vyřizuje / tel / e-mail

V Nepomuku dne

 
8.6.2015
MÚ/VŽP/2697/15
Marek Petrů
23.6.2015
 
 

VŽP/1955/2015 - Pe

371519725
 
 
 
 
marek.petru@urad-nepomuk.cz
 
 
 
 
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
 

Obec Oselce,  IČO 00257061, Oselce 2

(dále jen "žadatel") podal dne 8.6.2015 žádost o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí vydaného MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a ŽP č.j. VŽP/125/2013-Pe, VŽP/168/2013-Mu ze dne 28.1.2013 ve věci:

Kotouň - kanalizace a ČOV
příjezdová komunikace a elektropřípojka

na pozemku st. p. 39/3, 91, 106/1, 109/2, 127, 75, 80/1, parc. č. 40, 48/1, 71, 73/1, 80/7, 357, 359, 363, 566/1, 566/3, 572, 621/1, 628, 642/1, 643/1, 647/1, 655/1, 655/2, 656/1, 658, p. p. k. 70/1, 87/1, 87/4, 89/1, 356, 358 v katastrálním území Kotouň.

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti výše uvedeného rozhodnutí.

 

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 stavebního zákona (dále jen „správní úřad“), oznamuje podle § 115 odst. 4 stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti.

Správní úřad dle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

15 dnů ode dne doručení

oznámení o zahájení řízení. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny pondělí a středa od 7,00 - 18,00 hodin; v jiné dny po telefonické domluvě).

 
Poučení:

Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 109 písm. g), může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
otisk razítka
Marek Petrů
 

referent odboru výstavby

 
a životní prostředí
 
 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ..........................................

 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne……………

 
 
 
 
 

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

 
 
Obdrží:

účastníci (dodejky):
Obec Oselce, IDDS: u6bau6j

účastníci (veřejná vyhláška):
Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., IDDS: hswtutn

Radek Lála, Kotouň č.p. 25, Oselce, 335 01  Nepomuk 1

Luboš Jára, Na Vinici III. č.p. 544, 335 01  Nepomuk 1
Libuše Pavliková, Nade Mží č.p. 686/14, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm
Květoslava Hoffmannová, Javorová č.p. 2695, 438 01  Žatec 1
Antonín Bláha, Kotouň č.p. 7, Oselce, 335 01  Nepomuk 1
Blanka Lálová, Kotouň č.p. 25, Oselce, 335 01  Nepomuk 1
Vlasta Šindelková, Petřínská č.p. 427/42, Božkov, 326 00  Plzeň 26
Lukáš Valenta, Na Městečku č.p. 20, 387 51  Štěkeň
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Marie Turhobrová, Pod Hůrkou č.p. 544, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1
Jindřiška Zemanová, Koterovská č.p. 2118/71, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům dle § 112 odst. 1  st. zákona (veřejná vyhláška):

 

p.p.k.  6/4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 23, 24/1, 24/2, 24/4, 25/1, 25/4, 27, 28, 29,/1, 29/2, 30, 31, 32, 33/1, 35/1, 35/2, 36, 39/1, 58, 62, 66, 67/1, 67/2, 68, 77, 78/1, 81/1, 92, 93, 94/1, 95, 102, 103, 106/2, 125, 132, 133, 134, 146 148, 149, 151, 152, 153, 154, 160, 185, parc.  č. 23/2, 24/1, 27/1, 32, 34/1, 35, 38, 41, 44, 48/2, 53/3, 57/1, 65, 66/1, 66/2, 70/4, 74, 80/2, 80/4, 86/1, 352/1, 352/8, 566/2, 566/5, 571, 583/2, 583/4,  583/5, 621/2, 622, 625, 626, 629, 640, 642/2, 643/2, 644, 654  k.ú. Kotouň

 


dotčené správní úřady:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody,  IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY