Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 24.09.2022 22:09:30, Svátek má Jaromír, zítra Zlata
 

Oznámení o zahájení správního řízení - "Silnice II/230 Nepomuk - Přeštice - I. část, 2 úsek - obchvat Kokořova

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 23. 01. 2012 14:13 hod.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor dopravy
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
 
Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz
 
 

Váš dopis zn. ze dne
Naše zn./ č.j.
Vyřizuje / tel./ e-mail
V Nepomuku dne
 
DOP/104/2012 - Čas
Zdeňka Častová
20.1.2012
 
 
371519758
 
 
 
zdenka.castova@urad-nepomuk.cz
 

 
 
Oznámení o zahájení správního řízení
Veřejná vyhláška
 
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,      ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1   písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále je stavební zákon) obdržel dne 19.1.2012 od stavebníka Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 72053119, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „Silnice II/230 Nepomuk – Přeštice – I. část, 2. úsek – obchvat Kokořova“ do 31.12.2014, dnem podání bylo zahájeno správní řízení.
 
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uvědomuje jemu známé účastníky řízení o zahájeném správním řízení ve výše uvedené věci.
 
         Účastníci správního řízení mají právo vyjádřit svá stanoviska k řízení, navrhovat důkazy, činit jiné návrhy, vyjádřit se k  podkladům rozhodnutí               do 7 dnů od doručení oznámení o zahájení správního řízení. Účastníci řízení mají rovněž právo v uvedené lhůtě nahlížet do spisu v budově Městského úřadu Nepomuk, v kanceláři č. 5.
 
         V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony v řízení její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento zaměstnanec dle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.
 
         Dle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.
        
 
 
                                                                               Mgr.Jiří Bešta                                                                                     vedoucí odboru dopravy  
                      Otisk razítka
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
 
 
Vyvěšeno dne:                                                               Sejmuto dne:
 
 
 
 
 
 
Úřad městyse Žinkovy tuto vyhlášku bezodkladně vyvěsí na dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
                                  
 
 
                                  
Doručí se:
 
Účastníci řízení – doporučeně, dodejky:
 
-          Plzeňský kraj, ID: zzjbr3p
-          Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, ID: 3mafszi
-          Pozemkový fond ČR, Územní pracoviště Plzeň, ID: mrbaiz9
-          Povodí Vltavy, Závod Berounka, ID: gg4t8hf
-          Zemědělské družstvo Březí, ID: r3adv5s
-          Telefónica O2 Czech Republic, a. s., ID: z2b6qas
-          RWE Distribuční služby a. s.,ID: jnhyjs6
-          Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., ID: qbep485
-          Městys Žinkovy, ID: 2rha99f
-          Miloslav Fiala, Kokořov 8, 335 01 Nepomuk
-          Jiřina Fridrichová, Švermova 471, 337 01 Rokycany
-          Jan Řežábek, Kokořov 14, 335 01 Nepomuk
-          Václav Kubát, Kokořov 49, 335 01 Nepomuk
-          Vojtěch Moravec, Kokořov 60, 335 01 Nepomuk
-          Josef Rada, Kokořov 5, 335 01 Nepomuk
-          Eva Radová, Kokořov 5, 335 01 Nepomuk
-          Erika Marková, Duhová 339, 330 02 Dýšina
-          Ing. Kateřina Hladíková, Sudoměřská 884/3, 130 00 Praha 3
-          Helena Kociánová, U Světovaru 26, 326 00 Plzeň
-          Jaroslav Křepinský,362 25 Božičany 104
-          Václav Křepinský, Švabinského 1710, 356 01 Sokolov
-          Milada Mrázková, U Světovaru 26, 326 00 Plzeň
-          Lubomír Svoboda, Lidická 455, 336 01 Blovice
-          Ing. Zbyněk Hofman, Kokořov 6, 335 01 Nepomuk
-          Josef Milota, Želvice 4, 335 01 Nepomuk
-          Marie Šampalíková, Setecká 414, 336 01 Blovice
-          Věra Koželuhová, Jarov 7, 335 01 Nepomuk
-          Věra Šrámková, Jarov 7, 335 01 Nepomuk
-          Václav Kirchman, Jarov 79, 335 01 Nepomuk
-          Růžena Šindelářová, Žinkovy 187, 335 01 Nepomuk
-          Anna Tumpachová, Černokostelecká 2111/131, Praha 10
-          Josef Matoušek, Lesnická 255, 335 01 Nepomuk
-          Jan Kabátek, U Stadionu 2013, 580 01 Havlíčkův Brod
-          Josef Suda, Žinkovy 208, 335 01 Nepomuk
-          Josef Suchý, Kokořov 84, 335 01 Nepomuk
-          Jarmila Mayerová, Kokořov 4, 335 01 Nepomuk
 
 
 
Dalším účastníkům řízení se toto oznámení zasílá veřejnou vyhláškou
 
 
 
 
Dotčené orgány a správci sítí:
 
 
-      Policie ČR, KŘ policie Plzeňského kraje kraje, územní odbor Plzeň-jih, DI,    ID: 5ixai69
-      Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, ID: p36ab6k
-      Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, ID: samai8a
-      MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
-      ČEZ Distribuce, a. s., ID: v95uqfy
-      RWE Distribuční služby, s. r. o., ID: jnhyjs6
-      Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Radobyčická 25, P. P. 150,    304 50 Plzeň
-      MAXPROGRES, s. r. o., ID: rd2cfy7
-      NPÚ, odborné pracoviště Plzeň, Prešovská 7, 301 00 Plzeň
 
 
 
Na vědomí :
-        vlastní k založení
 
                                                                  
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY