Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 16:10:42, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Oznámení o zahájení řízení - vodovod Kramolín

Autor: Marek Petrů, zveřejněno: 05. 01. 2010 15:01 hod.

Oznámení o zahájení řízení

 

 
 
MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
 


 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711  Fax: 371 519 755   IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz
 

 
Váš dopis zn. ze dne
Naše zn. / č.j.
Vyřizuje / tel / e-mail
V Nepomuku dne
 
7.12.2009
MÚ/VŽP/36/10
Marek Petrů
4.1.2010
 
 
VŽP/12/2010 - Pe
371519725
 
 
 
 
marek.petru@urad-nepomuk.cz
 
 

 
 
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
 
Obec Kramolín, IČ 00256811, Kramolín, 335 01 Nepomuk 1,
kterého zastupuje INGVAMA, inženýrská a projektová kancelář, Ing. Václav Mach, IČ 12465071, Bližanovy 32, 340 34 Plánice
(dále jen "stavebník") dne 7.12.2009 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
Vodovod Kramolín
 
včetně povolení k nakládání s vodami – odběr podzemní vody a stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně
na pozemcích st. p. 23, 24, parc. č. 812, 811/4, 811/2, 811/3, 777, 706/54, 706/13, 858/2, 706/49, 876/2, 873/2, 877, 876/1, 857/2, 864, p. p. k. 706/1, 867/1, 787 v katastrálním území Kramolín u Nepomuka. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje
Plzeňský
Název obce
Kramolín
Identifikátory katastrálních území
673099
Názvy katastrálních území
Kramolín u Nepomuka
Číselný identifikátor vodního toku
111310000100
Název vodního toku
Kamenice
Čísla hydrologického pořadí
1-10-05-017

Stavební objekty:

Objekty pro odběr nebo jímání vody
Podzemní vody
vrt
Hloubka vrtu
51 m
Vodovodní řady
Celková délka řadů
2764,08 m
Úpravna vody
Kapacita úpravny vody
0,3 l/s
Kód kategorie upravitelnosti vody
A1 - jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce
Odvodnění kalu
kalové pole
Vodojem
Druh vodojemu
zemní
Objem vodojemu
50 m3

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodovodu
Vodovod Kramolín
Odběry pro pitné účely
zásobování obyvatelstva
Počet zásobovaných obcí
1
Velikost zásobovaného spotřebiště
100

 
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny pondělí a středa od 7,00 - 18,00 hodin; v jiné dny po telefonické domluvě).
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Marek Petrů
otisk razítka                 referent odboru výstavby a ŽP          
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: ..............................     Sejmuto dne: ..........................................
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………
 
 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.
 
 
 
Obdrží:
účastníci (dodejky)
INGVAMA, inženýrská a projektová kancelář, Bližanovy č.p. 32, 340 34 Plánice
Obec Kramolín, IDDS: drxb29t
Zemědělská vodohospodářská správa, Šťáhlavská č.p. 817, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1
Autoklub České republiky, Opletalova č.p. 1337/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
Automoto klub Nepomuk v AČR, Plzeňská č.p. 456, 335 01 Nepomuk 1
Správa a údržba silnic Starý Plzenec, IDDS: nwrgxgr
Lenka Polatová, Brněnská č.p. 954/13, Plzeň 1-Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Zdeněk Kůs, Kramolín č.p. 65, 335 01 Nepomuk 1
Růžena Kůsová, Kramolín č.p. 65, 335 01 Nepomuk 1

 
 
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, IDDS: samai8a
Povodí Vltavy s.p., IDDS: gg4t8hf

 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY