Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 24.09.2022 21:09:36, Svátek má Jaromír, zítra Zlata
 

Oznámení o spojení územního řízení a stavebního řízení - rodinný dům vč. vodovodní, kanalizační a plynové přípojky, ČOV v k.ú. Vrčeň

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 16. 07. 2013 14:26 hod.

 

 
 
MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
 


 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711  Fax: 371 519 755   IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

 
Váš dopis zn. ze dne
Naše zn. / č.j.
Vyřizuje / tel / e-mail
V Nepomuku dne
 
27.12.2012
MÚ/VŽP/229/13
Jaroslav Samek
16.7.2013
 
 
VŽP/2084/2013 - Sa
371 519 727
 
 
 
 
jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz
 
 

 
 
OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
 
Daniel Šedivý, nar. 30.12.1972, Za Kostelem 567, 335 01 Nepomuk 1,
Šárka Šedivá, nar. 14.10.1974, Za Kostelem 567, 335 01 Nepomuk 1
(dále jen "žadatel") podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a žádost o provedení stavby:
rodinný dům včetně vodovodní, kanalizační a plynové přípojky, ČOV
na pozemku parc. č. 899/5, 894/2, 1197, p. p. k. 894, 1197 v katastrálním území Vrčeň. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.
 
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona ve znění před platností zákona č. 350/2012 Sb. (novela stavebního zákona) (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
19. srpna 2013 (pondělí) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři zdejšího stavebního úřadu (budova č.p. 64 - nad radnicí - I. patro - č. dveří 8).
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny: pondělí a středa od 7,00 - 18,00 hodin; v jiné dny po telefonické domluvě).
 
Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
 
 
 
[otisk úředního razítka]
Jaroslav Samek
referent odboru výstavby a životního prostředí
 
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ..........................................
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………
 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.
 
Obdrží:
účastníci územního a stavebního řízení (dodejky):
Daniel Šedivý, Za Kostelem č.p. 567, 335 01 Nepomuk 1
Šárka Šedivá, Za Kostelem č.p. 567, 335 01 Nepomuk 1
Obec Vrčeň, IDDS: d8ma8n9
Miroslav Tichý, Františka Černého č.p. 1079, Nové Město, 337 01 Rokycany 1
Marcela Tichá, Františka Černého č.p. 1079, Nové Město, 337 01 Rokycany 1
Kateřina Štroblová, Vrčeň č.p. 119, 335 41 Vrčeň
Jana Chodorová, Vrčeň č.p. 142, 335 41 Vrčeň
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IDDS: kfbeqhh
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
 
dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY