Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 02:09:44, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - Nepomuk - Kuvag CR, výrobní hala

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 07. 09. 2012 09:13 hod.

 

 
 
MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
 


 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711  Fax: 371 519 755   IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz
 

 
Váš dopis zn. ze dne
Naše zn. / č.j.
Vyřizuje / tel / e-mail
V Nepomuku dne
 
20.8.2012
MÚ/VŽP/1307/12
Jitka Musilová
6.9.2012
 
 
VŽP/2761/2012 - Mu
371 519 760
 
 
 
 
jitka.musilova@urad-nepomuk.cz
 
 

 
 
OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
 
KUVAG CR, spol. s r.o., jednatel Ing. Václav Hraběta, IČO 49192795, Nádražní 489, 335 01 Nepomuk 1
(dále jen "stavebník") dne 20.8.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o provedení stavby:
Nepomuk-Kuvag CR, výrobní hala
na pozemku parc. č. 310/1 v katastrálním území Nepomuk. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.
 
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
15. října 2012 (pondělí) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři zdejšího stavebního úřadu (budova čp. 64 - nad radnicí - 1.patro č.dveří 9).
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny: pondělí a středa od 7,00 - 18,00 hodin; v jiné dny po telefonické domluvě).
Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
 
[otisk úředního razítka]
 

Jitka Musilová
referent odboru výstavby a životního prostředí
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Nepomuk a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ..........................................
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.
 
 
Obdrží:
účastníci územního řízení podle §85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
KUVAG CR, spol. s r.o., IDDS: 4wcvadq
Město Nepomuk, Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
 
účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
Ing. Milan Dufek, Nádražní č.p. 584, 335 01 Nepomuk 1
Libuše Jandovská, Na Vinici I. č.p. 428, 335 01 Nepomuk 1
OBZOR, výrobní družstvo invalidů, Plzeň, IDDS: c9drnyf
Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Plzeň, IDDS: mrbaiz9

 
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
ostatní:
ČEZ Distribuce, s.r.o.,, IDDS: 6wyxkwh
ČEZ ICT Services, a. s., oddělení Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY