Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 16:10:11, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Nařízení města Nepomuk č. 2/2013 - Tržní řád

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 15. 05. 2013 12:07 hod.

 

Nařízení města Nepomuk
 
č. 2/2013
 
Tržní řád města Nepomuk
 
Rada města Nepomuk schválila dne 2.5.2013, č. usnesení JedNR2-64/2013 v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2  písm. d zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:  
 
Článek I
Základní ustanovení
 
Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).
 
Článek II
Vymezení pojmů
 
 1. Tržištěm se pro účely tohoto nařízení rozumí plocha, na níž je možno uskutečňovat prodej zboží a poskytovat služby z mobilních provozoven (stánků), popř. jiného přenosného či podobného zařízení, pokud se nejedná o provozovnu určenou pro prodej zboží a poskytování služeb podle stavebního zákona.
 
 1. Prodejním místem se pro účely tohoto nařízení rozumí prostor, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování služeb jedním prodejcem, pokud se nejedná o provozovnu určenou pro prodej zboží a poskytování služeb podle stavebního zákona a dále ložná plocha vozidla, ze kterého se provádí prodej.
 
 
 1. Prodejcem se pro účely tohoto nařízení rozumí osoba, která prodává zboží nebo poskytuje služby.
 
 1. Farmářskými trhy se pro účely tohoto nařízení rozumí sobotní trhy, pořádané jednou měsíčně městem Nepomuk na náměstí u kašny.
 
 
 1. Provozovatelem tržiště se pro účely tohoto nařízení rozumí Město Nepomuk.
 
 
 
 
 
Článek III
Vymezení místa pro prodej a poskytování služeb
 
K stánkovému a obdobnému prodeji se ve městě Nepomuk určují tato místa:
- prostor na nám. A. Němejce.
 
Článek IV
Doba prodeje a poskytování služeb
 
 1. Provozování tržiště je povoleno pro provozování trhů každý týden v pátek v době od 6:00 do 18:00 hodin. Výjimku mají prodejci čerstvého ovoce a zeleniny v sezoně (květen – listopad), kteří mohou prodávat toto i v jiné pracovní dny v týdnu od 6:00 do 18:00. Stejnou výjimku mají i prodejci kaprů a vánočních stromků v prosinci.
 
 1. Výroční trhy, nepomucká pouť, pivní slavnosti a další kulturní, sportovní a společenské akce se konají v termínech a místech, které určí Městský úřad Nepomuk. Po dobu konání těchto akcí nebude provozovatel pronajímat prodejní místa dle tohoto tržního řádu.
 
 
Článek V
 Podmínky prodeje a vybavenost tržiště
 
 1. Prodejce je povinen mít u sebe pro potřeby kontrolních orgánů oprávnění k podnikání, popř. doklad o pracovně-právním vztahu k podnikateli, doklady o nabytí zboží, doklad o zaplacení poplatku z prodejního místa a další doklady dle příslušných předpisů (např. zdravotní průkaz).
 
 1. Prodejce je povinen mít mobilní provozovnu (stánek)  trvale a zvenčí viditelně označenu obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby, údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.weydlištěm podnikatele, zboží označené cenovkami, popř. mít vyvěšen ceník.
 
 
 1. Prodejce musí po celou dobu prodeje dbát na to, aby nedocházelo ke znečištění prodejního místa a jeho okolí.
 
 1. Prodejce po ukončení prodeje odstraní veškerý odpad, který vznikl v souvislosti s uskutečním prodeje a poskytnutí služeb a před opuštěním tržiště předat místo správci tržiště.
 
 
 1. Prodejce prodává zboží za prodejním pultem. Z ložních ploch vozidel a přívěsů k prodeji upravených je povolen pouze prodej ovoce, zeleniny, mražených výrobků, pražené kukuřice, výrobků rychlého občerstvení, cukrové vaty, grilovaných kuřat.
 
 1. Prodejce smí prodávat a vystavovat zboží pouze z prodejního místa, které mu bylo přiděleno provozovatelem tržiště.
 
 
 1. Provozovatel přiděluje prodejní místa na tržišti tak, aby byla během trhu zajištěna ochrana zdraví zákazníků i prodejců (volné průchody a únikové cesty).
 
 1. Provozovatel vybaví prostory tržiště dostatečným množstvím nádob na odvoz komunálního odpadu, který vznikl při prodeji zboží a poskytování služeb.
 
 
 1. Po vybrání poplatku z prodejního místa je zakázáno rozšiřování prodejní plochy mimo zaplacení prostor.
 
 1. Vybírání poplatku z prodejního místa zajišťuje finanční odbor MěÚ Nepomuk.
 
 
Čl. VI
Farmářské trhy
 
1.    Farmářské trhy pořádá město Nepomuk cca jednou měsíčně v sobotu dopoledne dle rozpisu termínů uvedených na webu města Nepomuk.
 
2.    Účast na farmářských trzích je nutno dopředu ohlásit odpovědnému zaměstnanci Městského úřadu Nepomuk.
 
 
3.    Na farmářských trzích je možno prodávat sortiment tohoto a obdobného charakteru: potraviny (ovoce, zelenina, maso, vejce, mléko, sýry, pečivo, ryby, med, nápoje alkoholické i nealkoholické, koření...), rostliny (sazenice, hlízy, cibule...), ruční a řemeslné výrobky (šperky, košíky, keramiku, drobný textil apod...), živá zvířata (v souladu s platnou legislativou). Ostatní je věcí dohody.
 
4.    Prodejní místo na farmářském trhu je zdarma. Zdarma může být zapůjčena i mobilní provozovna (stánek) a chladicí vitrína.
 
 
5.    Prodej potravin se řídí platnou legislativou a následujícími podmínkami (určenými zejména pro drobné prodejce přebytků):
 
> Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek:
 
>   maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně z 10 kusů týdně, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C. Maso musí být čitelně označeno nápisem „Maso není veterinární vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“
 
>   syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS)
 
  čerstvá, prosvícená a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli
 
>   včelí produkty od včelstev ze stanovišť ve stejném kraji jako trh, označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu druhem a množstvím
 
>   živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem)
 
6.    Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa
 
7.    Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat
7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře
4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře
3 °C pro vnitřnosti
5 – 18 °C pro vejce (nekolísavá teplota)
4 – 8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené
0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu)
Ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem
 
8.    Pro potraviny podle bodu 7 musí být k dispozici viditelná informace o jejím názvu, množství a datu použitelnosti nebo datu minimální trvanlivosti. Prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů
 
9.    Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné
 
10.Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné
 
11.Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek
 
12.Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu
 
13.Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou
 
14. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co  nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace
 
 
 
Čl. VII
Pravidla k zajištění řádného chodu tržiště
 
 1. Provozovatel je povinen zajistit přístup a příjezd na tržiště nejméně 1 hodinu před zahájením trhu.
 
 1. Pro předplatitele je prodejní místo rezervováno po dobu 1 hodiny od zahájení trhu. Jiné držení volných míst je zakázáno.
 
 1. V případě porušení tržního řádu vyzve provozovatel tržiště prodejce k odstranění zjištěných nedostatků a následně bude postupováno v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Čl. VIII
Zákaz prodeje
 
V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů se zakazuje:
 
Podomní prodej – nabízení, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, poskytováno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení.
Pochůzkový prodejnabízení, prodej zboží a poskytování služeb, u kterého nedochází k umístění prodejního zařízení nebo zboží. Je provozovaný formou docházky, při níž je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejných prostranstvích - § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
 
Podomní a pochůzkový prodej je na území města Nepomuk zakázán. Zákaz podomního a pochůzkového prodeje se netýká veřejných sbírek.
 
Dále se zakazuje prodej a půjčování zbraní, prodej a půjčování střeliva. Dále prodej tabákových výrobků a potřeb pro kuřáky a obchod s pyrotechnickými předměty (třídy bezpečnosti T0, T1, I. - III.
 
Kontrolou dodržování tohoto zákazu provádí Městský úřad Nepomuk prostřednictvím zaměstnanců.
 
Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu (1) uložena pokuta až do výše 200 000,- Kč.
Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu (2) uložena pokuta do 30 000,- Kč.
(1) § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů
(2) § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
 
Čl. IX
Závěrečná ustanovení
 
 1. Toto nařízení se nevztahuje na prodej stánkového občerstvení při sportovních a ohlášených kulturních a obdobných jednorázových akcí.
 
 1. Tímto nařízením se ruší Nařízení města Nepomuk č. 1/2005 účinné dnem 04.03.2005 a Nařízení města Nepomuk č. 1/2013 účinné dnem 1.4.2013.
 
 
 1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.06.2013.
 
 
 
 
----------------------------------------------------         -----------------------------------------------------
          Václav Kovář – starosta                             Alena Marušincová – místostarosta
 
 
 
Schváleno dne:  2.5.2013
Vyhlášeno dne:  
Sejmuto dne:    
Účinnost dne:     1.6.2013
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY