Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 24.09.2022 22:09:07, Svátek má Jaromír, zítra Zlata
 

Dod.č.1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků - obec Oselce

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 30. 11. 2012 10:33 hod.

 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Oselce ze dne 29.06.2012, č. 3  a usnesení Rady města Nepomuk ze dne 03.09.2012, č. JedNR2-47/2012, uzavírají níže uvedené smluvní strany dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce 2/2009  pod č. 18/VS/2009
 
 
Smluvní strany
 
1.    obec Oselce
zastoupená starostou obce panem Miloslavem Cikánem
se sídlem: Oselce 2, 335 01 Nepomuk
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk
Plzeňský kraj
IČO: 00257061
 
a
 
2.    město Nepomuk
zastoupené starostou města panem Václavem Kovářem
se sídlem: Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk
Plzeňský kraj
IČO: 00256986
 
 
Dodatkem č. 1 se mění následující články výše uvedené veřejnoprávní smlouvy, a to takto:
 
 
Článek IV.
 
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Oselce ze svého rozpočtu městu Nepomuk na účet číslo 19-0725628399/0800 příspěvek ve výši 500,- Kč za jeden vyřízený přestupek. Příspěvek se uhradí za každé čtvrtletí dle vyřízených přestupků na základě faktury se splatností 15 dnů ode dne doručení.
 
 
 
 
 
Článek V.
Společná ustanovení
  1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2016.
2.    Smluvní strany zveřejní dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní.
3.    Po dobu platnosti tohoto dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření dodatku a jeho předmětu.
4.    Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Oselce, jeden stejnopis obdrží město Nepomuk a jeden stejnopis i s přílohami obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5.    Dodatek nabývá účinnosti poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
6.    Přílohu k tomuto dodatku tvoří příslušné usnesení Zastupitelstva obce Oselce, usnesení Rady města Nepomuk a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s jeho uzavřením.
 
 
V ostatních bodech zůstává veřejnoprávní smlouva beze změn.
 
 
 
V Nepomuku  dne  22.10.2012   
 
 
 
 
 
 
                                                                  
starosta obce Oselce                                                   starosta města Nepomuk
            Miloslav Cikán                                                                    Václav Kovář
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY